Antibiotikaresistens

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S)

av Ida Karkiainen (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sprida kunskap både globalt och nationellt om riskerna med antibiotikaanvändning och om att Sverige fortsatt bör stötta forskningen i ämnet samt leda kampen mot antibiotikaresistens i världen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ett av de största hoten mot den globala folkhälsan är den tilltagande antibiotikaresistensen som orsakar miljontals dödsfall varje år. Den riskerar att inte minst drabba de mest utsatta grupperna i samhället som barn och svårt sjuka. En avhandling vid Uppsala universitet som publicerades i februari 2017 visade att förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos friska förskolebarn har ökat dramatiskt (från ca 3 % till ca 20 %). Det är bara ett exempel på hur skrämmande utvecklingen är, bara här i Sverige. Men antibiotikaresistensen är inget nationellt problem, det är ett globalt problem som kräver samverkan över nationsgränser. Här spelar forskningen, centrumbildningar, nätverk och forskningsinstitut en stor roll.

Forskningen som bedrivs vid bland andra Uppsala universitet är världsledande, exempelvis kring bakteriesystem samt nya metoder för att snabbt avgöra om bakterier är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Sverige är ett föregångsland vad gäller begränsning av antibiotikaanvändning och är aktivt i det globala påverkansarbetet. Därför är det viktigt att Sverige stöttar det arbete som bedrivs vid de svenska institutioner som har stor betydelse för att bekämpa antibiotikaresistens i världen.

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)