angående den fortsatta verksamheten vid Solbacka läroverk.

Motion 1971:846 av herr Ekinge m. fl.

av herr Ekinge m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1971: 846

12

Nr 846

av herr Ekinge m. fl.

angående den fortsatta verksamheten vid Solbacka läroverk.

Genom 1970 års riksdagsbeslut i anslutning till behandlingen av
Kungl. Maj:ts proposition 53 ang. riksinternatskolor kom Solbacka
läroverk utanför den grupp av internatskolor som erhåller det högre
statsbidraget. I årets statsverksproposition framhåller skolöverstyrelsen
att den, om den finner att behovet av internatplatser inte täcks genom
de fr. o. m. budgetåret 1970/71 inrättade riksinternatskolorna, kommer
att åter ta upp frågan om utökat statsbidrag till Solbacka.

Solbacka erhåller nu statsbidrag med 6: 50 kronor per elev och dag.
Detta gör ett årligt belopp av ca 1 700 kronor per elev. Kostnaderna
för en gymnasieelev i det allmänna skolväsendet har uppskattats till
8 00010 000 kronor per år. För internatens del tillkommer kostnaderna
för inackordering, fritidsaktiviteter m. m. På grund av det
låga statsbidraget måste skolan ta ut en så mycket högre elevavgift.
Detta påverkar i sin tur negativt elevtillströmningen. Som exempel
härpå kan nämnas att skolan, som har plats för ca 300 internatelever
och ett 50-tal elever från kommunen, vid förra sommarens annonsdrive
erhöll närmare 600 förfrågningar, vilket var ett större antal än
någonsin tidigare. Antalet nyanmälningar vid höstterminens början
var emellertid färre än någonsin tidigare. För närvarande går endast
132 internatelever jämte ett antal elever från kommunen. Denna nedåtgående
trend, som naturligtvis har sin orsak i de relativt höga avgifter
skolan måste ta ut, äventyrar självfallet skolans fortbestånd. Det är
därför angeläget att bedömningen av skolans roll i framtiden tas upp
till prövning så snart som möjligt. Detta är av betydelse för såväl skolans
ledning och personalen som kommunen. Från kommunens synpunkt
har Solbacka under årens lopp varit av stor betydelse. När skolan
var som störst sysselsattes närmare ett hundra personer. Antalet
har nu minskat med bortåt två tredjedelar. Om skolans kapacitet utnyttjades
i full skala, skulle detta betyda ett trettiotal nya arbetstillfällen
i kommunen.

Solbacka ägs och drivs av en stiftelse i vars styrelse ingår representanter
för länsstyrelsen i Södermanlands län, för skolans kollegium och
för forna elever.

Då internatskolornas plats i det allmänna skolväsendet vunnit all

Mot. 1971: 846

13

mänt erkännande och då denna skolform för vissa elever synes ge de
bästa förutsättningarna för ett gott studieresultat, är det från allmän
social och samhällspolitisk synpunkt önskvärt att dessa skolors fortsatta
verksamhet tryggas.

Med stöd av det ovan anförda hemställs

att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla om sådana åtgärder
att Solbacka läroverk kan fortsätta sin verksamhet antingen i
form av riksinternat eller i annan form som anpassas till samhällets
behov och Solbacka läroverks allmänna förutsättningar.

Stockholm den 27 januari 1971

BERNT EKINGE (fp)
CARL ERIC HEDIN (m)

K.-E. STRÖMBERG (fp)

GÖSTA KARLSSON (c)
i Mariefred