Ändra 2 kap. 17 § skollagen om utländska lärares möjlighet att undervisa

Motion 2016/17:2040 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra skrivelse i 2 kap. 17§ skollagen om utländska lärares möjlighet att undervisa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskapsresultaten sjunker i den svenska skolan och har så gjort under ett antal år. Anledningarna till de fallande resultaten är flera, brist på lärare är en av de faktorer som lyfts fram.

För att komma till rätta med bristen på lärare behöver fler anställas. Kanske än viktigare är det dock att behålla de som redan är verksamma i yrket idag.

Idag arbetar också ett antal välutbildade utländska lärare i våra skolor, inte sällan kommer de från länder som Kanada och Storbritannien. I skollagen 2 kap. 17 § står det:

Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning om de har:

a) en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen, och

b) kompetens att undervisa på det främmande språket.

Här finns en uppenbar brist i lagen. Gruppen med välutbildade lärare från länder som Kanada och Storbritannien får alltså bedriva annan undervisning på ett främmande språk (engelska exempelvis) än språkundervisning, men inte bedriva språkundervisning på sitt eget modersmål. Detta är mycket märkligt.

För att rätta till denna brist föreslår vi därför att lagtexten ändras, och att den del som uttryckligen hindrar denna grupp att bedriva språkundervisning tas bort.

Texten som den ser ut idag:

Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning om de har:

Texten efter föreslagen ändring:

Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva undervisning på ett främmande språk om de har:

På det här sättet kan den kompetens som återfinns hos de välutbildade utländska lärarna tillvaratas på bästa sätt, något som framför allt våra elever kommer att tjäna på.  

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)