Ambassaden i Nya Zeeland

Motion 1996/97:U301 av Carl Erik Hedlund och Karl-Gösta Svenson (m)

av Carl Erik Hedlund och Karl-Gösta Svenson (m)
För några år sedan drogs den svenska ambassaden i
Wellington in. Motivet var besparingsskäl. Nu är vår
representaion i Nya Zeeland en honorär generalkonsul med
en deltidsanställd sekreterare.
Nya Zeeland är i mångt och mycket ett europeiskt land trots att det ligger
långt ifrån Europa. Dess politik och värderingar har stora likheter med våra,
men det ligger åtminstone mentalt närmare de snabbväxande ekonomierna i
Asien än vad Sverige gör. Det är därför värdefullt att nära kunna följa landets
utveckling. Till detta kommer att Nya Zeeland under slutet av 1980-talet och
fram till i dag har genomfört mycket stora förändringar av skattesystem,
arbetsmarknadslagar, offentlig administration m.m. Resultatet har blivit en
markant ökad tillväxt, sanerade statsfinanser och en stark valuta samt, inte
minst intressant, en kraftigt sjunkande arbetslöshet. Riksdagens utskott har
varit flitigare besökare i Nya Zeeland på sistone i gott sällskap med
delegationer från hela världen. I höstas deltog vi i skatteutskottets besök i
Nya Zeeland.
För svenskt näringsliv, arbetsmarknad och offentlig förvaltning är det av
stor betydelse att uppmärksamt följa verksamheten i Nya Zeeland. Det är
viktigt att inte bara den glättade bilden kommer fram, utan också eventuella
avigsidor med de genomförda reformerna. En permanent representation i
Wellington framstår som en blygsam satsning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en ambassad i Nya Zeeland.

Stockholm den 4 oktober 1996
Carl Erik Hedlund (m)

Karl-Gösta Svenson (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)