Allmänflyget

Motion 2010/11:T424 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)
m1519

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar när det gäller tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget.

Motivering

Stockholm är en av få EU-länder vars huvudstad saknar flygplats för allmänflyget. Barkaby kunde tidigare disponeras av både det svenska och det internationella allmänflyget, men den möjligheten är inte längre tillgänglig. Allmänflygets intresseorganisation (AOPA) varnar för att flygsäkerheten riskerar att försämras genom att de start- och landningsmöjligheter som nu står till buds för allmänflyget är gräsbaserade.

År 2001 tecknades avtal mellan Luftfartsverket och Stockholms stad i vilket utfästelser gjordes om att skapa kapacitet för allmänflyget. Dessa utfästelser för allmänflyget har ännu ej uppfyllts. Dessvärre innehåller inte heller det senaste avtalet några klausuler om allmänflyget.

Bristen på flygplatskapacitet för allmänflyget har även uppmärksammats i SOU 2003:33. Men åtgärder för att öka kapaciteten har ej vidtagits i tillräcklig utsträckning för att kunna fylla behovet.

I stora delar av landet är allmänflyget en viktig livsnerv för regionen, varför kommunerna tillser att allmänflygets behov tillgodoses.

I Stockholmsregionen har de 26 kommunerna inte bedömt allmänflyget ha samma positiva effekter för regionens utveckling. Förklaringen kan möjligen sökas i att allmänflygets existens inte är livsavgörande för kommunerna i Stockholmsregionen. Men en väl fungerande infrastruktur för allmänflyget bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och utveckla Stockholmsregionen. Det som är bra för övriga landet är i detta fall även bra för Stockholmsregionen.

Utöver att vara en viktig länk inom infrastrukturen kan allmänflyget bidra till ny teknikutveckling. Ett tydligt exempel på detta är Small Aircraft Transportation System, där Nasa och Förenta staternas motsvarighet till Luftfartsverket gemensamt och i samarbete med näringslivet satsat på forskning och utveckling av ny teknik. Samarbetet har resulterat i en ny generation navigationshjälpmedel, nya motorer och utvecklandet av miljöprofiler. En aktiv satsning på allmänflyget kan ge stora värden tillbaks.

Den rådande situationen visar att staten har en roll för att långsiktigt säkra flygplatskapaciteten för allmänflyget i form av ett övergripande ansvar för att också denna del av infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Stockholm den 20 oktober 2010

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)