Allemansrätt och hemfrid

Motion 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
M1313

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över allemansrätten.

Motivering

Allemansrätten har som gammal sedvanerätt länge styrt förhållandet mellan allmänheten och naturen. Frågor om rättigheter, skyldigheter och tillträde för allmänheten till naturen bestäms i stor utsträckning av allemansrätten. Syftet är att värna människors möjlighet att fritt ströva i naturen och till exempel plocka bär och svamp för eget bruk. Denna unika möjlighet bör värnas och vårdas, men för att allemansrätten även framöver ska fylla sitt syfte krävs att den inte överutnyttjas.

Under de senaste åren har en förändring i nyttjandet av allemansrätten skett: en kraftig ökning av stora kommersiella aktörer som bygger sin affärsidé på den generösa tillgång till skog och mark som allemansrätten ger. Organiserad bärplockning vars enda syfte är försäljning och upplevelseföretag som erbjuder aktiviteter i naturområden är exempel på vad som kan uppfattas som ett felaktigt utnyttjande av allemansrätten.

För markägare med ett långsiktigt förvaltarskap kan den kortsiktiga näringsverksamhet som vissa aktörer bedriver på deras mark innebära problem i form av slitage och nedskräpning. När mark och skog kan exploateras och nyttjas kommersiellt kan det tyckas rimligt att markägaren blir tillfrågad eller ekonomiskt ersatt.

Allemansrätten gäller generellt i mark och skog men runt varje bostadshus finns en hemfridszon som man normalt inte får inkräkta på. Hur stor hemfridszonen är varierar kraftigt beroende på omgivningarna och syftar till att markägaren inte ska bli störd eller drabbas av olägenheter av alltför närgångna besökare. Dessvärre är det många som inte är medvetna om betydelsen av hemfrid, vilket leder till konflikter med markägare.

En översyn och ett förtydligande av allemansrätten vore önskvärt. Ingen vill ta bort möjligheten för allmänheten att röra sig fritt och hänsynsfullt i naturen, men denna rättighet måste bättre balanseras mot äganderätt och hemfrid.

Stockholm den 23 september 2013

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)