Äldre bilförare

Motion 2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)
S4027

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldre bilförare.

Motivering

Allt fler äldre har idag körkort och vill använda det så länge det är möjligt. Många har lång erfarenhet av bilkörning, och äldre anpassar ofta bilkörningen bättre efter väglag och situation än yngre förare. Men det finns uppgifter som säger att förare som fyllt 75 löper fem gånger större risk att råka ut för en olycka än en medelålders förare.

Många olika faktorer påverkar bilkörningen på äldre dar. Inte minst är det hälsan då synen, hörseln och reaktionsförmågan försämras med stigande ålder, vilket kan få allvarliga konsekvenser i trafiken. En gjord undersökning visar att det är främst trötthet och sjukdom som ligger bakom olyckor med äldre förare.

Idag ska en läkare bedöma lämpligheten för äldre att inneha ett körkort. Om en undersökning visar att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är olämplig som bilförare, ska läkaren anmäla detta till Transportstyrelsen. Innan dess ska läkaren uppmana personen i fråga att avstå från bilkörning. Om läkaren tror att patienten kommer att följa tillsägelsen behövs ingen anmälan.

Detta system är inte pålitligt. Det finns exempel där läkaren och patienten känner varandra mycket väl, vilket innebär att det är svårt för läkaren att anmäla olämplighet som bilförare, även om det skulle vara nödvändigt. Å andra sidan finns det på många vårdcentraler tillfälliga läkare som inte känner patienten alls och därför låter bli att bedöma lämpligheten att köra bil. Det finns också personer som inte lyder tillsägelsen, trots att man kanske har lovat att göra det. Därför är läkarens anmälningsplikt långt ifrån ett säkert sätt att identifiera dem som är olämpliga som bilförare. Försämrad syn, hörsel och reaktionsförmåga beror nödvändigtvis inte heller på sjukdom.

För äldre är det viktigt att behålla sin rörlighet och möjlighet att delta i aktiviteter så långt upp i åldern som möjligt. Därför är det angeläget att kontrollera deras förmåga att köra bil, även när de inte är sjuka, genom någon typ av återkommande körkortsprov för förare som fyllt 80 år.

Stockholm den 23 september 2013

Susanne Eberstein (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-27
Yrkanden (1)