Äganderätten i skogsbruket

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att stärka äganderätten i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskt skogsbruk är beroende av att de ca 300 000 privata skogsägare som bedriver familjeskogsbruk ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. För alla dessa människor som brukar skogen, och kanske har brukat den i generationer, är respekten för äganderätten essentiell, men idag är äganderätten under attack.

Skogsstyrelsen får bestämma att man som skogsägare inte får avverka ett visst område för att en individ av en sällsynt art har vistats i området vid enstaka tillfällen och man får ingen ekonomisk kompensation som markägare, dvs. om man inte vänder sig till domstol. Det här är fullständigt oacceptabelt.

Vars och ens egendom ska vara tryggad gentemot staten, men så fungerar det inte i praktiken. Smygsocialiseringen av mark måste upphöra. Istället är det frihet under ansvar som fortsatt ska gälla som grundprincip för svenskt skogsbruk, och frivilliga avsättningar ska vara huvudinriktningen.

Ingen avverkning av skog ska kunna stoppas utan att man som skogsägare får full ekonomisk kompensation, ingen skogsägare ska behöva vända sig till domstol för att få ut sin ersättning och expropriationsersättningarna i Sverige borde höjas.

Skogen är framtiden. Fler borde därför kunna få möjlighet att känna entusiasm och framtidstro inför att ta över det skogsbruk som deras föräldrar och tidigare generationer byggt upp. För att detta ska vara möjligt krävs dock att äganderätten respekteras och stärks. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att riksdagen ställer sig bakom att tillsätta en utredning om att stärka äganderätten i skogsbruket.

Christian Carlsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)