Ådalsbanan och Ostkustbanan

Motion 2003/04:T522 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein (s)

av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att åtgärda de kvarstående flaskhalsarna på Ådalsbanan och Ostkustbanan.

Motivering

Den svenska ekonomin är beroende av det exportintensiva norrländska näringslivet, men dess konkurrenskraft hämmas idag av stora brister i transportsystemet.

Det norrländska näringslivet står för en mycket stor del av den svenska ekonomin. Produktionsvärdet för den norrländska industrin uppgår under planperiodens tolv år till drygt 2 000 miljarder. Norrland står för drygt 20 % av nationens nettoexportvärde vilket är nästan dubbelt så mycket per invånare som rikssnittet. Näringslivets behov av en fungerande infrastruktur är avgörande för företagens utvecklingsförmåga. Transportkostnaderna är höga beroende på långa avstånd, fördyrande begränsningar samt standardbrister. Detta påverkar menligt den norrländska industrins internationella konkurrenskraft.

Norrland är i starkt behov av konstruktiva strukturförändringar. Den norrländska kusten är tätbefolkad och städerna relativt stora och urbaniserade. Avstånden mellan dem och avsaknaden av tågtrafik medför dock att de lokala arbetsmarknaderna är slutna och små. Norrlands arbetsmarknadsregioner måste och kan förstoras med snabbtågstrafik som kan bli ett alternativ till flyg och bil för medellånga avstånd. Det finns tydliga och starka samband mellan regioners storlek, produktivitet och tillväxt. Norrlands städer ligger på ett, ur järnvägssynpunkt, idealiskt avstånd från varandra i ett pärlband längs de stora stråken. En nyckelåtgärd är att komma tillrätta med detta problem genom att skapa förutsättningar för förstoring av arbets- och utbildningsmarknader. Sverige borde verka för en målinriktad satsning på ett snabbtågssystem samtidigt som investeringar i infrastruktur genomförs.

Riksdagen beslutade 2001 att den största järnvägssatsningen i historien skulle genomföras. Banverkets förslag till framtidsplan har genom en omfattande konkurrens om medlen och stora finansiella förändringar medfört att flera förväntade och välmotiverade satsningar uteblivit eller försenats. Det finansiella behovet av järnvägsinvesteringar har underskattats och förutsättningar måste skapas för att höja investeringsnivån så att en samhällsekonomiskt optimerad effekt kan uppnås.

Det är annars en mycket positiv och samlad satsning som staten nu gör i framtidsplanen för det dominerande nationella godsstråket – den nordeuropeiska transportkorridoren. Miljardinvesteringar har genomförts på Ostkustbanan och nu Botniabanan och Ådalsbanan. För att få full effekt av gjorda investeringar och ge hela den svenska ekonomin goda förutsättningar att växa bör denna satsning fullföljas och de stora kvarstående flaskhalsarna på Ådalsbanan och Ostkustbanan åtgärdas.

Stockholm den 6 oktober 2003

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)