Skatteverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)

av David Lång m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare fokus på utveckling av skatteavtal och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrikta Sveriges arbete mot skatteundandragande och vinstförflyttning mot globala insatser inom ramen för OECD-arbetet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa finansieringen av trygghet och välfärd och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla ett företagsvänligt myndighetsförfarande och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med regelförenkling och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ordning och reda i folkbokföringen och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler skattekontroller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheten Skatteverket hanterar i första hand skatteärenden med inriktning på service och indrivning av skatter, men har ett flertal andra uppdrag. Utformningen och inriktning av myndighetens verksamhet har betydelse för samhällsutvecklingen i dessa avseenden. Sverigedemokraternas politiska inriktning för myndigheten Skatteverket utgår ifrån ett utvecklingsarbete inom följande områden:

 1. Internationella skatteavtal och bekämpning av skattebrott
 2. Säkra finansieringen av välfärd och trygghet
 3. Utveckla ett företagsvänligt myndighetsförfarande
 4. Intensifiera arbetet med regelförenkling
 5. Ordning och reda i folkbokföringen
 6. Fler skattekontroller

Internationella skatteavtal och bekämpning av skattebrott

Skatteverket arbetar med flera internationella samarbetsprojekt för skatteavtal. Några av dem har en mellanstatlig karaktär. Denna typ av frivilliga mellanstatliga skatteavtal föredrar Sverigedemokraterna framför federala överstatliga regleringar på EU-nivå. Vi vill prioritera arbetet med de internationella skatteavtalen i syfte att upprätthålla och stärka svensk exportkonkurrens som är en viktig faktor för svensk industri med avseende på sysselsättningen i Sverige.

En viktig uppgift för Skatteverket är att motverka och bekämpa brottslighet inom sitt ansvarsområde och i samverkan med andra myndigheter. Problemen med skatteflykt och skatteundandragande har expanderat i takt med globaliseringen, enligt OECD. Nya möjligheter till aktiva arrangemang som syftar till att minimera skatteinbetalningen har etablerats efter hand som förutsättningarna för detta har utvecklats. Detta är viktiga områden som berörda myndigheter måste utveckla sin kompetens inom och arbeta aktivt inom ramen för OECDs ramverk för att se till att Sverige ligger i framkant i de internationella samarbetsprojekten på detta område. Vi är positiva till att Sverige agerar för ett brett internationellt samarbete, inom ramen för OECDs arbete med åtgärder emot skatteundandragande och vinstförflyttning.

Säkerställ finansieringen av trygghet och välfärd

Många tar för givet att trygghet och välfärd finns där när de behöver den, men det finns en risk med den inställningen. Tryggheten och välfärden finansieras av skatter och avgifter och skulle underlaget för finansieringen försämras, så är det inte längre självklart att kunna ta detta för givet.

För att säkerställa finansieringen av trygghet och välfärd behöver vi arbeta med flera strategiska angreppssätt. Dels behöver vi långsiktigt fortsätta upprätthålla nollvisionen för skattefelet, det vill säga skillnaden mellan förväntat inbetald skatt och faktiskt inbetald skatt. Vidare behöver vi utvärdera utvecklingen av skattemoralen i samhället. Det behövs en kontinuerlig utvärdering av skattesystemet och om detta verkar för en god skattemoral.

Under de senaste åren har antalet skattebrott inom Sverige minskat vilket är glädjande, men det finns fortfarande utrymme att förbättra detta i avsikten att nå nollvisionen för skattefelet. Sverigedemokraterna vill därför satsa mer resurser på fördjupade och mer sofistikerade processer för skattekontroller för att stävja skattebrott i Sverige. Genom minskat antal skattebrott tryggar vi finansieringen av välfärden och tryggheten.

Utveckla ett företagsvänligt myndighetsförfarande

Svenska företag är verksamma under förutsättningar som omgärdas av skatter, regelverk och administrativa förfaranderegler samt annat som påverkar deras vardag. Myndigheterna som hanterar dessa frågor kan på flera sätt genom sina förfaranden gentemot företagen skapa förutsättningar för att underlätta redovisning och inbetalning av skatter och avgifter och därmed bidra till en situation som främjar en positiv sysselsättningsutveckling.

De myndigheter som verkar inom ramen för utgiftsområde 3 har en svår uppgift i att dels ge service till företag i olika situationer och dels hantera myndighetsutövning som kan uppfattas som motvikt mot det första ansvaret. Det är därför viktigt att de verktyg som har karaktären av bestraffningar hanteras i enlighet med ett sunt rättstänkande. Vår uppfattning är att dessa olika uppgifter ger myndigheterna en särställning som bör utvecklas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Alla företag i Sverige ska behandlas likvärdigt. Åtgärder som har karaktären av bestraffningsmetoder får inte hanteras så att de framstår som oskäliga. Målet bör vara en myndighetsservice i världsklass.


Intensifiera arbetet med regelförenkling

En central uppgift för Skatteverket är att vara en serviceinstans för företag och privatpersoner. Servicen till företag bör utformas på ett sådant sätt att de kan ha fokus på företagets kärnverksamhet. Det har stor betydelse för företagen som arbetsgivare. Skatteverket har lagt stor möda på att utvecklas i denna riktning, men det finns mycket kvar att göra.

Sverige har introducerat så kallade servicekontor runtom i landet. Inom ramen för de kontoren finns Skatteverket representerade. Dessa servicekontor är ett bra sätt att förbättra samhällsservicen för företagen på ett kostnadseffektivt sätt. Vid sidan om detta utvecklar myndigheten successivt e-tjänster som också bidrar till att förbättra servicen för företagen. Koncepten kan dock vidareutvecklas och det är därför av stort intresse att utreda hur företag i olika delar av landet har möjlighet att ta del av Skatteverkets service och om de skulle kunna ges ännu bättre förutsättningar för att göra det.

Från att Skatteverket historiskt har varit en renodlad kontrollmyndighet har myndigheten utvecklats till att bli mer serviceorienterad, vilket vi välkomnar. Denna ambition måste också finnas i situationer där fel och brister hanteras, så att det inte uppstår situationer som gör att enkla misstag förstoras upp och ges oproportionerliga konsekvenser. Å andra sidan är det också viktigt att fokusera de korrigerande åtgärderna där det faktiskt förekommer medvetna oegentligheter. Det är viktigt att hålla båda dessa processer igång. Det är viktigt att kunna dra en tydlig rågång mellan vad som får anses vara uppsåtligt och vad som mer är att betrakta som administrativt slarv från småföretagares sida. En miss som kanske beror på okunskap om ett snårigt regelverk kan få förödande konsekvenser för en hel bygd där exempelvis ett företag kan stå för en stor andel av sysselsättningen. Det är därför mycket viktigt att vi har en rättssäker indrivning av skatter avgifter och skulder för att inte oskäligt drabba företagen. Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheten att förtydliga rågången mellan dessa typer av företeelser och förenkla regelverket i sådan mening att det skall bli svårare att göra den här typen av misstag.

Ordning och reda i folkbokföringen

Under flera decennier har stora strömmar av migranter kommit till Sverige, vilket nådde sin hittills största nivå i volym räknat under 2015. Det råder bostadsbrist och vi har ett samhällssystem som bygger på boenderegistrering av alla i Sverige. Mot bakgrund av detta är det inte acceptabelt att människor går under jorden för att leva i ett parallellt samhälle utan folkbokförd bostadsadress. Problemet med personer som bor i Sverige men som saknar folkbokföring förväntas öka med den urspårade invandringen. Därför föreslår Sverigedemokraterna större anslag för Skatteverket som skall användas för att ytterligare granska bostadsområden där risken för illegalt boende förväntas vara större. Det som avses är de områden som brukar kallas för utanförskapsområden. Kvalitetsbristerna i folkbokföringen orsakar även möjligheter att begå andra brott som exempelvis bidragsfusk, inbrott eller att orsaka andra problem. Även detta behöver Skatteverket se över.

Fler skattekontroller

Sverige har under några år då skatterna sänktes sett ett minskat skattefuskande. På det internationella området pågår ett omfattande arbete med att förhindra skattefusk i multinationella storbolag, vilket är positivt. Sverigedemokraterna menar att det är lika viktigt att upprätthålla en kollektiv skattemoral i Sverige och vill därför lägga ökade resurser för skatteverket att göra fler skattekontroller. Det bör få en effekt att skattefelet, dvs skillnaden mellan lagstadgad skatt och inbetald skatt, minskar. Fler skattekontroller är en av flera vägar för att spåra och beivra brottslighet i Sverige. Samtidigt är det också viktigt att skattekontrollerna inte träffar fel. Ärliga småföretagare ska inte drabbas i onödan. Fokus behöver ligga på de som medvetet gör fel.

David Lång (SD)

Bo Broman (SD)

Eric Westroth (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11
Yrkanden (7)