Utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direktinvesteringar och köp av strategisk infrastruktur ska godkännas av regeringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste decennierna har en rad uppmärksammade köp gjorts av utländska intressen eller utländska företag hemmahörande utanför EU, främst Kina och Ryssland. Det har rört sig om strategiskt viktiga hamnar och liknande infrastruktur. Ibland har det rört sig om faciliteter som en gång tillhört försvarsmakten, men som sålts ut till privata intressen under den nedrustningsperiod Sverige var inne i under 90 och 2000-talet. Det har i vissa fall rört sig om direktinvesteringar i civil infrastruktur av utomeuropeiska intressen, men med en förmodad stor strategisk betydelse i framtiden.

Dessa inköp av utländska och utomeuropeiska intressen kan mycket väl bli utgöra framtida militärstrategiska hot mot vår och andra nationer i vår närhet. Det kan också utgöra hot av mer politisk betydelse som Kinas köp av den grekiska hamnen i Pireus. Många bedömer att det Kinesiska övertagandet av hamnen innebar att Grekland motsatte sig ett uttalande från EU om att Kina bryter mot mänskliga rättigheter. Detta borde vara en allvarlig varningsklocka för västvärlden.

Vi alla sådana köp som av försvarsmakten eller regeringen bedöms som strategisk centrala objekt skall regeringen först ge sitt godkännande för en investering eller köp. Bedöms rikets säkerhet äventyras vid investering eller köp skall regeringen neka till affären. Försvaret och staten skall ha förköpsrätt framför utländska intressen när det gäller infrastruktur av strategisk betydelse. En generös bedömning av vad som är av strategisk betydelse skall göras av regering och riksdag. Denna lag skall stå över det kommunala självstyret självklart.    

Robert Stenkvist (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-09 Granskad: 2018-10-09
Yrkanden (1)