Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal

Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa utbildning för skolpersonal i hedersproblematik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har i dag problem med hedersproblematik, på vissa håll, främst i vissa förorter är problemet stort. Denna problematik innebär att vissa familjer bär på en samhällssyn, familjesyn och en syn på individen som understundom kommer i kraftig konflikt med de värderingar och den praxis som råder i vårt moderna samhälle. Detta kan till exempel gälla döttrars och söners val av partner och karriär.

För att lättare kunna upptäcka och hjälpa unga skolelever som hamnar i en värderingskonflikt mellan våra moderna värderingar och en mer klanbetonad syn på samhället är det nödvändigt att personal inom olika skolformer såsom gymnasieskolan och grundskolan har en adekvat utbildning på området, detta för att kunna upptäcka och hjälpa enskilda elever som befinner sig i en utsatt situation. Det behövs också utbildning i att observera tecken på en osund religiös radikalisering. Detta även om många radikaliseras efter avslutad skolgång.  

Förslagsvis föreslår vi en kvalitetsutbildning på 80 – 120 timmar, initierad och finansierad av staten skall finnas till hands i de områden och kommuner där en sådan utbildning är relevant. Det är kommunerna och enskilda utbildningsanordnare som beslutar ifall personalen skall fullgöra utbildningen. En kortare utbildning bör även finnas i samtliga lärarutbildningar i landet.

Slutligen skall det finnas en beredskap i kommunerna att agera om till exempel skolpersonal slår larm. Huvudansvaret för denna beredskap skall ligga på socialtjänst i nära samarbete med polisen.  

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-02 Granskad: 2018-10-03
Yrkanden (1)