Ett läromedelsråd för skolan

Motion 2018/19:2 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilda ett läromedelsråd som kvalitetsgranskar svenska läromedel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en lämplig skolmyndighet bör få ansvar för att uppenbart undermåliga läromedel används i undervisningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att lärarna är kompetenta att själv välja ut de läromedel de vill använda sig av i sin undervisning. Vi anser också att de skall få fortsätta att göra det även framledes. Däremot vittnar många lärare om betydande svårigheter att finna tid att själv bedöma vilka läromedel som håller tillräckligt hög kvalitet. Ett läromedelsråd bör upprättas bestående av profession, forskare och skolmyndigheter som granskar de läromedel avsedda för den svenska marknaden samt kvalitetsmärker densamma, detta för att underlätta för lärarkåren och säkerställa att svenska elever använder läromedel av tillräckligt hög kvalitet.

Som sagts skall lärarna själva få välja vilka läromedel de vill använda sig av, men en absolut lägsta nivå bör ändå stipuleras av staten. Det finns läromedel som håller en för låg klass, det handlar antingen om att de innehåller för många faktafel, har en bristande pedagogisk struktur, är politiskt vinklade eller på andra sätt är uppenbart olämpliga och undermåliga. Här bör staten gå in som garant för en lägstanivå på våra läromedel och underkänna att dessa används i den svenska skolan.   

Robert Stenkvist (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-24 Granskad: 2018-09-25
Yrkanden (2)