Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I riksdagsordningens 13 kap. 11 § stipuleras att riksdagen enligt 15 kap. 2 § regeringsformen ska välja en krigsdelegation inom sig.

Krigsdelegationen består av talmannen som ordförande och av 50 andra ledamöter, som riksdagen väljer för riksdagens valperiod. Delegationen väljer inom sig vice ordförande enligt 12 kap. 16 §.

I 12 kap. 16 § stipuleras att ett organ vars ledamöter helt eller delvis väljs av riksdagen väljer inom sig en ordförande och en eller flera vice ordförande, om inte annat är föreskrivet.

Under föregående mandatperiod valde krigsdelegationen en vice ordförande, en andre vice ordförande och en tredje vice ordförande. Förste och tredje vice ordförande var gruppledare medan andre vice ordförande även var andre vice talman. Då det är vice ordföranden som går in i ordförandens (talmannens) frånvaro och leder krigsdelegationen uppkom det berättigade frågeställningar från vice ordförande, som inte var vice talman, kring hur ledningen av det ordinarie riksdagsarbetet fungerar. Erfarenheter från att leda ordinarie riksdag är givetvis något som bidrar positivt i krigsdelegationens, som är en miniriksdag, ledningsarbete.

Av denna anledning bör krigsdelegationens presidium bestå av talmanspresidiet. Därför bör riksdagsordningens 13 kap. 11 § stipulera att krigsdelegationen består av talmannen som ordförande, förste vice talman som förste vice ordförande, andre vice talman som andre vice ordförande och tredje vice talman som tredje vice ordförande och av 47 andra ledamöter, som riksdagen väljer för riksdagens valperiod, och meningen delegationen väljer inom sig vice ordförande enligt 12 kap. 16 § i samma paragraf bör strykas.

Björn Söder (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-27 Granskad: 2018-09-28
Yrkanden (1)