3:12-reglerna

Motion 2013/14:Sk315

av Mats Pertoft (MP)
MP3327

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till 3:12-regler i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Regeringen har i sin budgetproposition, trots massiv kritik från remissinstanserna och Lagrådet, valt att gå fram med sitt förslag om förändringar i de så kallade 3:12-reglerna.

Det är inte fel av regeringen att vilja ändra i 3:12-reglerna. Tvärtom, dagens regler är för generösa och de har skapat ett osunt skatteutnyttjande som självklart måste åtgärdas. Men de nu föreslagna ändringarna kommer inte att komma åt huvudproblematiken utan vi kommer snarare få se än mer avancerade skatteupplägg och skatteutnyttjande, precis det regeringen säger sig vilja åtgärda.

Regeringen hade kunnat lösa problematiken, men i hanteringen av 3:12-förslaget har regeringen valt att inte lyssna på Sveriges samlade företagexpertis och juridiska expertis. Utan regeringen har snarare stoppat huvudet i sanden och valt att forcera igenom ett förslag, som inte enbart saknar förankring, utan dessutom är tillväxthämmande och därmed hotar jobben.

När regeringen lade fram det första förslaget den 15 april så gav man remissinstanserna enbart några veckor på sig att svara, mot sedvanliga sex månader. Efter massiv kritik från remissinstanserna och bland företagare började regeringen skruva i förslaget innan det sändes över till Lagrådet. Trots regeringens förändringar så sågade Lagrådet förslaget och menade att det inte gick att överblicka konsekvenserna av förslaget. Enligt finansministern själv, i sin presentation av 3:12-förslaget, var det den tyngsta kritik Lagrådet riktat mot Finansdepartementet under hans tid som minister.

Det har dock inte gjort någon större skillnad. Regeringen har gjort en del förändringarna av det ursprungliga förslaget, men det berör endast delar av den massiva kritiken. Det nu presenterade förslaget, som är inbakat i budgetpropositionen, riskerar fortsatt att allvarligt skada företagande och entreprenörskap.

Förslaget har en rad brister. Dels träffar förslaget för brett och i stor utsträckning även delägare i små fåmansföretag, dels så kommer vi få se en mängd anpassningar för att undkomma det problem som den så kallade fyraprocentsregeln innebär (att en ägare måste ha minst 4 procents ägande för att kunna beräkna lönebaserat utrymme), dels så kommer konkurrensen att snedvridas.

Regeringens förändringar riskerar därmed att lägga en blöt filt över entreprenörsdrivna företag och riskerar allvarligt att hota deras tillväxtmöjligheter och möjligheten att nyanställa. I en tid av massarbetslöshet är det förvånande och häpnadsväckande att regeringen inte gör allt för att främja jobbskapande åtgärder. Istället väljer regeringen att fokusera sin kraft på att begränsa den typ av tjänsteföretag där jobben växer till.

Det har presenterats en rad olika alternativförslag till regeringens, ett av dessa är till exempel att införa en multipel. Det innebär att delägare med mindre än 4 procent får beräkna lönebaserat utrymme men endast upp till en nivå motsvarande två gånger delägarens lön. Med en sådan multipel mildras de skadliga tröskeleffekterna för företag samtidigt som reglernas legitimitet stärks genom att begränsa för delägare med små innehav att få ett stort lönebaserat utrymme. Förändringen är skattetekniskt neutral mot regeringens förslag genom att löneuttagskravet ligger fast även efter 2015.

Miljöpartiet motsätter sig därför regeringens förslag om att kraftigt begränsa ägarmöjligheterna för de så kallade 3:12-reglerna. Regeringens förslag kommer enligt Skatteverket att betydligt öka skatteplaneringen, vilket är tvärt emot vad regeringen säger sig vilja uppnå. Vi anser att regeringens syfte bör kunna uppnås även utan att införa ägarbegränsningen. Vi anser även att frågan om ändrade 3:12-regler från början borde ha skickats i Företagsskattekommittén och där grundligt utretts så att ett mer samlat förslag kunde ha lagts fram. Företagsskattekommittén måste ges i uppdrag att utreda ett överutnyttjande av inkomstomvandlingen genom 3:12-reglerna samt föreslå nödvändiga förändringar. Vi föreslår därför att riksdagen begär att regeringen efter tillfrågande av Företagsskattekommittén återkommer med ett nytt förslag till 3:12-regler som inte slår undan benen för dessa småföretag men som samtidigt begränsar möjligheterna till skatteplanering.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)