Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

utskottsdokument 2018/19:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-02-12

TID

11.13–11.19

11.46-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:17.

§ 2

Regeringens agerande i fråga om tillsättandet av chefen för ledningsstabens totalförsvarsavdelning – G1

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-02-14

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:18

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

-

Ida Drougge (M)

-

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

Erik Ottoson (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson(L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

John Widegren (M)

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

X

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande