Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:49

utskottsdokument 2017/18:49
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:49

DATUM/TID

2018-05-14
14.10–15.15, 15.40–16.50, 17.00–18.40
2018-05-15
08.30–10.00, 10.56–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:44, 2017/18:45, 2017/18:46, 2017/18:47 och 2017/18:48.

§ 2

Anmälan

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör (anmäld av Christer Nylander (L), inkom 2018-05-04, dnr 1878-2017/18).

§ 3

Genomgång av vårens granskningsärenden

Utskottet behandlade samtliga granskningsärenden.

Ärendena bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-05-17
Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:49

§ 1–3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X 1

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X 2

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X 3

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X 4

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

1 deltog inte vid behandlingen av granskningsärendena 25 och 29
2 deltog inte vid behandlingen av granskningsärende 7
3 deltog inte vid behandlingen av granskningsärendena 3, 5, 6, 8, 13–14, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 31
4 deltog inte vid behandlingen av granskningsärendena 20, 26 och 32