Regeringens handläggning av avvisningsärendet rörande Abderazzak Jabri

KU-anmälan 2008/09:19 (050-824-2008/09) av Ulf Holm (mp) och Mehmet Kaplan (mp)

Ulf Holm (mp) och Mehmet Kaplan (mp)

Anmälare: Ulf Holm, gruppledare (mp)

Mehmet Kaplan, riksdagsledamot (mp)

 

Datum: 2008-11-27

Dnr 050-824-2008/09

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens handläggning av avvisningsärendet rörande Abderazzak Jabri

 

4 augusti 2008 avvisades Abderazzak Jabri från Sverige till Marocko. FN:s tortyrkonvention som Sverige har undertecknat är mycket tydlig när det gäller ärenden likt Abderrazzak Jabris.

 

Det är anmärkningsvärt att de svenska myndigheterna inte har följt upp påståendena om tortyr och annan omänsklig behandling i det Marockanska fängelset som Abderrazzak Jabri sitter i men inte heller vid själva överlämningsögonblicket och skeendena därefter.

 

I Artikel 3 i ovan nämnde konvention står följande:

"1. Ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle vara i fara för att utsättas för tortyr.

2. För att fastställa huruvida sådan anledning föreligger, skall de behöriga myndigheterna beakta alla hänsyn av betydelse, vari i förekommande fall även skall inbegripas förekomsten i den berörda staten av ett konsekvent handlingsmönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de mänskliga rättigheterna."

 

Sverige brukar oftast konstaterad normharmoni istället för att implementera i lagstiftning. Men i Abderazzak Jabri ärende har inte den svenska lagen tolkats

konventionskonformt.

 

Oavsett vad Abderazzak Jabri misstänks ha gjort eller planerat göra så borde inte en avvisning ha skett utan att regeringen förvissat sig om att man inte bryter mot de konventioner man har förbundit sig att följa.

 

Vi vill mot bakgrund av detta att konstitutionsutskottet granskar regeringens agerande i avvisningsärendet Abderazzak Jabri.

 

 

Ulf Holm                  Mehmet Kaplan

Gruppledare (mp)      Riksdagsledamot (mp)