Regeringens agerande i avvisningsärende gällande marockanske medborgaren Abderazzak Jabri

KU-anmälan 2008/09:17 (050-798-2008/09) av Alice Åström (v), Kalle Larsson (v) och Marianne Berg (v)

Alice Åström (v), Kalle Larsson (v) och Marianne Berg (v)

Anmälare: Alice Åström (v), Kalle Larsson (v) och Marianne Berg (v)

Datum: 2008-11-26

Dnr 050-798-2008/09

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens agerande i avvisningsärende gällande marockanske medborgaren Abderazz Jabri

 

Sverige är genom undertecknandet av såväl FN:s tortyrkonvention som Europakonventionen om mänskliga rättigheter förpliktat att respektera tortyrförbudet. Härigenom får aldrig avvisa någon avvisas från Sverige om han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling i hemlandet.

 

Trots detta har Sverige fällts tio gånger av FN:s kommitté mot tortyr för brott mot tortyrkonventionen. Den senaste gången detta skedde var 2005 och det gällde då avvisningen av den terroristanklagade egyptiske medborgaren Ahmed Agiza, som tillsammans med en landsman, Mohammed Al Zery, avvisades till Egypten i december 2001. Sverige fälldes för att avvisningen genomförts trots att Agiza riskerade att torteras i hemlandet. I fallet Al Zery fälldes Sverige av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för brott mot förbudet att avvisa någon trots risk för tortyr.

 

I sin granskning av detta ärende kritiserade Konstitutionsutskottet regeringen för att ha accepterat så kallat diplomatiska garantier från Egypten om att inte använda tortyr. Det finns nu stor risk att ännu ett exempel på brott mot FN:s konvention mot tortyr begåtts av den svenska regeringen.

 

Den 4 augusti 2008 avvisades nämligen 29-årige Abderazzak Jabri från Sverige till Marocko. Avvisningen skedde efter att den svenska säkerhetspolisen anfört misstankar mot honom för så kallad säkerhetshotande verksamhet. Före avvisningen sattes han i svenskt häkte i två år. Efter ett regeringsbeslut verkställde därefter Säpo avvisningen av mannen till Marocko och överlämnade honom till gränspolisen i Casablanca.

 

Innan avvisningen genomfördes uppmärksammades fallet i svensk press som sammankopplade Jabri med den 43-åring som en tid var misstänkt för delaktighet med attentatet i Madrids tunnelbana. Jabri anförde verkställighetshinder och gjorde gällande att han blivit "refugie sur place" och riskerade tortyr i Marocko. Migrationsverket anförde i ett yttrande till regeringen att verket ansåg verkställighetshinder föreligga på grund av tortyrrisk. Migrationsöverdomstolen däremot ansåg däremot att inga verkställighetshinder förelåg. Regeringen delade den uppfattningen och avvisningen genomfördes den 4 augusti 2008.

 

Abderazzak Jabri fördes efter avvisningen till fängelset Salé i närheten av Rabat i Marocko. Han har inte fått någon information om vad han är anklagad för och inte heller någon möjlighet att tala med en advokat. I fängelset har han enligt uppgift utsatts för allvarligt våld, omänsklig behandling och tortyr.

 

Sedan avvisningen verkställdes har ingen från svenska ambassaden har besökt fängelset för att följa upp vad som skett med Abderazzak Jabri, utan har enbart förlitat sig på uppgifter från de marockanska myndigheterna. Den svenska ambassaden har emellertid i en skrivelse till den svenska regeringen hänvisat till ett besök på fängelset som gjorts i ett annat ärende, och att man vid detta tillfälle iakttagit att Abderazzak Jabri har ett försämrat hälsotillstånd och han uttrycker som att han "gått med krum rygg".

I skrivelsen hänvisar ambassaden också till att det funnits indikationer på att mannen sitter häktad misstänkt för terroristbrott samt att det är allmänt känt att säkerhetstjänsten använder fysiskt våld mot terroristmisstänkta personer och att det är just säkerhetstjänsten som först tar hand om terrormisstänkta innan de hamnar i fängelse.

 

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att Konstitutionsutskottet bör granska regeringens agerande, dels i det avseende att regeringen genomfört avvisningen trots att det framkommit alarmerande uppgifter om att risken för tortyr och dels i avseendet att regeringen inte gjort några ansträngningar för att följa upp om tortyr eller annan förnedrande eller omänsklig behandling förekommit i det aktuella ärendet.

 

Vi begär därmed att Konstitutionsutskottet ska granska om regeringens agerande rörande avvisningsärendet med Abderazzak Jabri i sin helhet skett i överensstämmelse med svensk grundlag, utlänningslagen och relevanta internationella konventioner som Sverige undertecknat samt om skyddet för mannens rättssäkerhet och mänskliga rättigheter iakttagits.

 

Stockholm 2008-11-26

 

Alice Åström, gruppledare för vänsterpartiet i riksdagen

 

Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet

 

Marianne Berg, riksdagsledamot för vänsterpartiet