Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02)

Kommittédirektiv 2014:24

kommittébeteckning: A 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter (dir. 2012:80). Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2013:36) skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2014.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 juni 2014.

     (Arbetsmarknadsdepartementet)