Förhandlare för station Stockholm nord

Kommittédirektiv 1993:115

Förhandlare för station Stockholm nord

Innehåll

  Dir. 1993:115

  Beslut vid regeringssammanträde 1993-10-07

  Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

  Mitt förslag

  Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att förhandla och träffa avtal med berörda intressenter om finansiering av station Stockholm nord.

  Bakgrund

  På regeringens förslag beslutade riksdagen den 9 juni 1993 om investe- ringar i trafikens infrastruktur m.m. (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446). Under de kommande tio åren skall Banverket planera för investeringar av 32 miljarder kronor i järnvägens infrastruktur. Riksdagens beslut innebär bl.a. att Mälar- och Svealands- banorna byggs färdigt och att Norra stambanan, Dalabanan och Ostkustbanan byggs ut och anpassas för snabbtåg. Med de utbyggnader som planeras finns goda möjligheter för såväl trafik med lokal- och regionaltåg som trafik med snabbtåg.

  Under år 1992 genomförde Delegationen (K 1991:04) för infrastruktur- investeringar en studie av de företagsekonomiska förutsättningarna att finansiera Arlandabanan med privat kapital. Delegationen redovisar liksom tidigare utredningar att hela projektet inte kan genomföras utan statliga medel. Delegationen har den 11 december 1992 inkommit med en skrivelse till regeringen. I skrivelsen föreslår delegationen att projektet genomförs som ett samfinansieringsprojekt mellan staten och ett privat konsortium.

  Regeringen beslutade den 14 januari 1993 att i allt väsentligt ställa sig bakom delegationens förslag och uppdrog åt delegationen att, med förbehåll för regeringens godkännande, förhandla och träffa överenskommelse med lämpliga intressenter om utbyggnad av delen Rosersberg-Arlanda inkl. en station vid Stockholm-Arlanda flygplats.

  Redan i dag pågår med statlig finansiering en utbyggnad av Norra stambanan från två till fyra spår mellan Stockholm och Rosersberg. Som en del i denna utbyggnad ingår planering av en ny station norr om Stockholms centralstation. I januari 1990 presenterade Banverket en utredning med förslag till fyra alternativa placeringar av en sådan station, Ulriksdal, Sörentorp, Häggvik och Rotebro. Utredningen remissbehandlades under våren 1990 och därefter har arbetena fortsatt med inriktningen att stationen planeras med läge i direkt anslutning till järnvägens korsningspunkt med den planerade s.k. yttre tvärleden. På Norra stambanan mellan Stockholm och Rosersberg bedrivs i dag både lokal- och fjärrtrafik. Vidare planeras trafik med regionaltåg och den s.k. Arlandapendeln mellan Stockholm och Arlanda. Kommunen har ansvaret för att i samråd med övriga berörda parter ta fram erforderliga detaljplaner för lokaliseringen av stationen.

  I riksdagens beslut om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446) förutsätts att berörda parter träffar avtal om finansiering av stationsanläggningar i Häggvik, Karlberg och Stockholms centralstation.

  Uppdrag

  Utbyggnaden av järnvägen mellan Stockholm och Rosersberg har nu kommit till ett sådant läge att beslut om station Stockholm nord snart måste fattas. Ett sådant beslut avser såväl den fysiska placeringen som finan- sieringen av stationen. Den fysiska placeringen beslutas ytterst genom att kommunen antar en detaljplan för stationen.

  Utredaren skall, med utgångspunkt från att en station Stockholm nord kommer att betjäna olika intressenter, förhandla och träffa avtal om finansieringen av denna station. Härvid bör kontakt tas med bl.a. Banverket, Statens järnvägar, Vägverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Sollentuna kommun, berörda fastighetsägare samt Delegationen (K 1991:04) för infrastrukturinvesteringar. Avtal skall träffas med förbehåll för regeringens godkännande.

  Hemställan

  Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

  att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att förhandla och träffa avtal med berörda intressenter om finansiering av station Stockholm nord,

  att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

  Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m. anslagsposten Övriga utredningar m.m.

  Beslut

  Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                         (Kommunikationsdepartementet)