Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd

Kommittédirektiv 1994:44

Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd

Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd

Dir. 1994:44

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 juli 1994 ansvara för avvecklingen av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd. Under tiden fram till den 1 juli 1994 skall utredaren bl.a. råda myndigheterna i deras avvecklingsarbete.

Avvecklingen av myndigheterna

Riksdagen har beslutat att Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd skall upphöra som statliga myndigheter fr.o.m. den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:160, bet. 1993/94:KU37, rskr. 1993/94:276).

Ansvaret för avvecklingen, inkl. uppsägning av eventuellt övertalig personal, ligger fram till den 1 juli 1994 hos myndigheterna själva. Uppsägningstiden för eventuellt övertalig personal löper dock ut efter den 1 juli 1994. Vissa administrativa åtgärder behöver också vidtas efter detta datum för att slutföra avvecklingen av myndigheterna. Detta innebär att det kommer att behövas en övergångsorganisation efter det att myndigheterna har upphört.

Regeringen har denna dag uppdragit åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som eventuellt kvarstår i anställning vid myndigheterna efter den 30 juni 1994 att fullgöra sin tjänstgöring enligt arbetsgivarens bestämmande. Med arbetsgivaren avses därvid den särskilde utredaren enligt föreskrift för avtalet.

Uppdraget

Den särskilde utredaren skall under tiden fram till den 1 juli 1994 råda Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd i deras avvecklingsarbete. Under samma tid skall utredaren även råda organisationskommittén för ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området, t.ex. i fråga om de avvecklingskostnader som kan beräknas uppstå under budgetåret 1994/95.

Utredaren skall fr.o.m. den 1 juli 1994 tills vidare, dock längst t.o.m. 31 oktober 1995, överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd samt överta arbetsgivaransvaret för personal som eventuellt har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen. I uppdraget ingår bl.a. att

--   inledningsvis precisera uppdraget, planera och budgetera arbetet
samt redovisa detta för regeringen,

--   ge de anställda i avvecklingsorganisationen en aktiv och
kontinuerlig information,

--   fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt avtal om trygghetsfrågor
och aktivt verka för att övertalig personal kan få nytt arbete,

--   i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför
allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. Riksrevisionsverket, Arbetsgivarverket och företagshälsovården,

--   slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta
bokslut och årsredovisning,

--   vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att verkställa slutlig
arkivläggning och att slutföra matriklar, samt

--   avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.
Årsredovisningar för budgetåret 1993/94 för Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd skall upprättas av utredaren så att de kan lämnas till regeringen senast den 31 oktober 1994. Ansvaret för den information som lämnas i årsredovisningarna ligger på dem som haft myndighetsansvaret under budgetåret 1993/94.

Utredaren skall senast den 31 oktober 1995 till regeringen lämna en årsredovisning för avvecklingsorganisationen och en rapport om avvecklingsarbetet i sin helhet.