Vattenfall och ägardirektiv

Interpellation 2012/13:261

av Persson, Kent (V)

den 13 februari

Interpellation

2012/13:261 Vattenfall och ägardirektiv

av Kent Persson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2012 har precis kommit, och det är en dyster läsning. Förutom att resultatet är vikande fortsätter Vattenfall sin satsning på fossila kraftslag. Över hälften av Vattenfalls investeringar gick till fossila anläggningar under 2012. Vindkraft har till exempel bara något mer än hälften i investeringar av vad kol och gas har. Det rimmar illa med den uttalade målsättningen att minska utsläppen av koldioxid från 93,7 miljoner ton 2010 till 65 miljoner ton 2020. Hur det ska gå till är i dag svårt att se.

Regeringen lade den 19 mars 2009 fram propositionen Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (2009/10:179). Där föreslår regeringen som enda beslutspunkt följande: Riksdagen godkänner att uppdraget för Vattenfall förtydligas i enlighet med följande. Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Det är svårt att se att Vattenfall lever upp till det ägardirektiv som bolagsstämman beslutade om, nämligen affärsmässighet och miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vänsterpartiet protesterade mot det steg bakåt som det här ägardirektivet utgjorde men tog ändå fasta på att formuleringen ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion skulle betyda något. Sedan propositionen lades fram har det nu snart gått fyra år. Trots det fortsätter Vattenfall att investera åtskilligt mer i kol och gas under 2012 än i vind och sol.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

När avser statsrådet att vidta åtgärder som gör att Vattenfall lever upp till det uppdrag som det gavs av regeringen i mars 2009?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-13 Anmäld: 2013-02-13 Besvarad: 2013-03-05
Debatt (11 anföranden)