Vad medborgarna får för sina skattepengar

Interpellation 2015/16:93

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ofta förekommer i debatter uttalanden som att vi får mycket för skattepengarna i Sverige. Inte minst finansministern själv använder det ofta som argument för att ursäkta ytterligare höjda skatter. Jag håller helt med om att svenska folket får en hel del för de skatter vi betalar – även om kvalitetsmätningar påfallande ofta visar ett samband mellan högre kvalitet och lägre kostnader, vilket är bra argument för att inte för snabbt dra till med den enkla lösningen skattehöjning.

Då och då görs undersökningar om hur väl svenskar uppskattar hur mycket skatt de verkligen betalar. Senast släppte Svenskt Näringsliv en sådan rapport som visar att allmänheten uppfattar att de betalar 32 procent i skatt medan det verkliga skattetrycket är 52 procent. Det är i sig intressant, men jag är här mer intresserad av hur finansministern ställer sig till den naturliga följdfrågan: om svenskarna inte är medvetna om hur mycket skatt de i själva verket betalar, känner de då egentligen till vad de får för skattepengarna?

Frågan anser jag är intressant ur två perspektiv: det ena rör legitimiteten. Ska vi även i framtiden ha ett välfärdssystem som är beroende av höga skatter är det angeläget att skattesystemet har legitimitet. Det har det endast om människor är informerade om hur mycket de betalar och vad de får för pengarna. Det andra perspektivet rör oss som politiker: vi önskar vinna sympatisörer för våra respektive åsikter och då måste våra politiska skiljelinjer vara tydliga. Det betyder att vi är beroende av att väljarna är informerade om hur samhället fungerar. Det är endast så demokratin fungerar.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson: Upplever ministern att svenska folket är väl insatt i vad de får för skattepengarna och hur verkar ministern för att öka människors kunskap om skatteuttaget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-22 Överlämnad: 2015-10-22 Anmäld: 2015-10-23 Sista svarsdatum: 2015-11-12 Svarsdatum: 2015-11-24
Debatt (7 anföranden)