Utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Interpellation 2018/19:194 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Den tillfälliga föräldrapenningen (så kallad vab) är viktig för att möjliggöra för vårdnadshavare att avstå från förvärvsarbete för att vårda sjuka barn eller följa med dem på läkarbesök. Det finns dock ett antal andra situationer där det också vore angeläget att föräldrar kan få ersättning för att vårda eller stödja ett barn.

Föräldrarna till ett barn med varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ofta ha omfattande kontakter med skola eller förskola för att barnet ska få det stöd det behöver och för att instruera skolpersonal hur de ska hjälpa barnet med egenvård under skoltid. Försäkringskassan har dock sedan ett par år slutat bevilja tillfällig föräldrapenning i sådana situationer.

Men ett kroniskt sjukt barn bär ju sin sjukdom dygnet runt, hela sitt lilla liv – även i skolan, på fritis och i förskola. Det innebär att någon i klassrummet eller på skolutflykten behöver ha grundläggande förståelse för symtom, kan ta enklare blodprov, tolka svaren och ge medicin i rätt dos. Ändå nekar Försäkringskassan i dag föräldrar tillfällig föräldrapenning för detta, oavsett läkarintyg. Enligt dagens praxis tillfrisknar ett kroniskt sjukt barn på sin väg från hemmet till förskola eller skola.

Det är min bestämda uppfattning att familjernas villkor måste förändras – för föräldrarnas skull, för skolpersonalens skull och i allra högsta grad för barnens.

Jag tog upp det här problemet med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i riksdagens frågestund den 28 mars. Glädjande nog fick jag svaret att regeringen uppmärksammat frågan och söker en lösning.

Mindre glädjande var att statsrådet förefaller överväga att de här familjerna ska hänvisas till att använda den så kallade familjeveckan för detta ändamål. När Socialdemokraterna lanserade detta förslag i valrörelsen var syftet uttryckligen att underlätta för familjer att vara lediga under lovtid och studiedagar, och föräldrar skulle få fem dagar var. Genom januariavtalet har Liberalerna och Centerpartiet accepterat att tre sådana dagar ska införas.

Ska alltså familjer med ett kroniskt sjukt barn tillbringa denna familjevecka i skolan? Ska samma antal dagar räcka, oavsett vilken sjukdom barnet lider av och oavsett hur många sjuka barn en familj har?

Att som statsrådet i frågestunden hänvisa till att det är skolans ansvar att se till att personalen har tillräcklig kompetens för att hjälpa barn med särskilda behov räcker inte heller. Om det handlar om ett barn med diabetes, till exempel, räcker det inte att generellt vara välinformerad om diabetes; man måste också ha tillräcklig kunskap om just det barnets behov – kunskap som i de allra flesta fall bäst förmedlas av föräldrarna.

Liberalerna har en annan lösning. Vi tycker helt enkelt att föräldrar till barn med varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning bör kunna få vanlig tillfällig föräldrapenning för möten med skola och förskola för barnets behov av stöd och egenvård – vilket var praxis till för några år sedan. Det bör även införas en möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för möten med skola och socialtjänst med anledning av ett barn med sociala problem.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

  1. Kan statsrådet tänka sig att arbeta för att ge föräldrar rätt till tillfällig föräldrapenning för att lära skolpersonal livsavgörande kunskap?
  2. Överväger statsrådet någon annan lösning på hur föräldrar ska få möjlighet att lära skolpersonal om barnens behov av egenvård?
  3. När kan familjerna räkna med ett nytt regelverk?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-15 Överlämnad: 2019-04-16 Anmäld: 2019-04-23 Sista svarsdatum: 2019-05-07 Svarsdatum: 2019-05-10
Debatt (7 anföranden)