Uteblivet lagförslag om familjeåterförening

Interpellation 2011/12:320

av Höj Larsen, Christina (V)

den 5 april

Interpellation

2011/12:320 Uteblivet lagförslag om familjeåterförening

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Det utlovade lagförslaget om familjeåterförening skjuts på framtiden och det blir inget ikraftträdande från den 1 juni i år. Regeringen och Miljöpartiet bryter därmed löftet de tidigare gett dessa familjer.

I stället hänvisar regeringen till en dom från Migrationsöverdomstolen tidigare i år som öppnar upp för godkännande av dna-bevisning för att styrka identitet. Genom att nöja sig med domens praxisändring frånsäger sig regeringen sitt grundläggande ansvar: att skapa en rättvis lagstiftning för anhöriginvandring som är hållbar över tid.

Domen regeringen hänvisar till löser endast problemet för de familjemedlemmar som har blodsband. Barn som bara har en förälder, adopterade barn, maka eller make etcetera – för dessa människor ger domen ingen möjlighet till familjeåterförening. Det innebär också att barn som hunnit fylla 18 år fortsatt nekas återförening med sina föräldrar i Sverige.

I skrivande stund vet ingen hur processen kring dna-bevisning ska gå till, vilket lämnar utrymme för godtycklighet och orättvisa.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

-      Är statsrådet av den uppfattningen att domen från Migrationsöverdomstolen motsvarar de löften regeringen och MP ställt splittrade somalisvenska familjer i utsikt genom överenskommelsen?

-      Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att även familjemedlemmar utan blodsband kan ges möjlighet till familjeåterförening (make/maka, samt att adopterade och barn som fyllt 18 år ska kunna återförenas med sina föräldrar)?

-      Tidigare aviserades en lagändring med ikraftträdande från den 1 juni 2012 – avser statsrådet att lämna förslag som eliminerar risken för godtycklighet och rättsosäkerhet i familjeåterföreningsprocessen inom denna tidsram?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-05 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-24
Debatt (8 anföranden)