Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2015/16:85

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet och på grund av juridiska teknikaliteter måste Trafikverket nu göra om planeringen och projektet riskerar att bli avsevärt mycket dyrare.

Tvärförbindelse Södertörn som är efterföljaren till Södertörnsleden är i sin sträckning oerhört angelägen för att hela Stockholmsregionen, men främst de södra delarna, ska kunna fortsätta att utvecklas. Som en förlängning på Förbifart Stockholm kommer Tvärförbindelse Södertörn att binda samman de tre transportstråk som går söderut från Stockholm i form av E4/E20 parallellt med tunnelbanans röda linje, stambanan parallellt med Huddingevägen och Nynäsbanan parallellt med Nynäsvägen. Denna sorts tvärförbindelser skapar nödvändiga nya resvägar och stärker arbetet med att skapa en flerkärnig region.

När den nya hamnen i Nynäshamn kommit till stånd och tusentals ton gods ska transporteras vidare ut i landet kommer Södertörn inte att klara trycket om Tvärförbindelse Södertörn inte är på plats. Att köra genom den överfulla Södra länken är inte ett alternativ under många tider på dygnet och kvar finns alternativet att åka genom villaområden i Huddinge eller längs krokiga och underdimensionerade vägar genom Grödinge och Vårsta.

Södertörn är en expansiv del av Stockholms län som måste få fortsätta att växa de kommande åren. För att bostadsbyggandet ska kunna ta fart och hänga med i regionens utveckling, som drivs av en god tillväxt och inflyttning till länet, måste Tvärförbindelse Södertörn komma på plats. Utan den begränsas växtkraften på Södertörn och i Stockholmsregionen som är Sveriges ekonomiska draglok.

Andra vägprojekt som har handlagts under denna regerings tid har försenats på grund av att olika statsråd har haft olika uppfattningar om huruvida de ska få fortskrida eller inte. Detta har orsakat kostnader för skattebetalarna i hundramiljonersklassen, kostnader som statsministern på direkt fråga i kammaren väljer att förminska. Det är därför uppenbart att det finns skäl för oro även i fallet Tvärförbindelse Södertörn. De berörda delarna av Stockholms län vars utvecklig och bostadsbyggande i stort beror på vägens tillkomst väntar så klart med spänning på huruvida statsrådets kollegor ska försöka sätta käppar i hjulet även för detta projekt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att Tvärförbindelse Södertörn får full finansiering och en byggstart så tidigt som möjligt?
  2. Har statsrådet haft samtal med sina regeringskollegor i syfte att säkerställa en problemfri hantering av projektet Tvärförbindelse Södertörn i Regeringskansliet?
  3. Gör statsrådet bedömningen att regeringen kommer att vara enig kring genomförandet av projektet Tvärförbindelse Södertörn?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-21 Överlämnad: 2015-10-22 Anmäld: 2015-10-23 Svarsdatum: 2015-11-05 Sista svarsdatum: 2015-11-12
Debatt (7 anföranden)