Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet

Interpellation 2011/12:102 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 9 november

Interpellation

2011/12:102 Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Nästa klimattoppmöte äger rum i slutet av november i Durban i Sydafrika. Klimatförändringarna fortsätter att öka i omfattning i alarmerande takt och det blir än viktigare att konkreta framsteg görs omgående.

Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), ett organ underställt USA:s energidepartement, presenterade nyligen mycket oroväckande statistik som visar att utsläppen av koldioxid ökade med hela 6 procent i fjol. Om den här utvecklingen håller i sig blir det omöjligt att nå tvågradersmålet. Det är också värt att notera att enligt de nordamerikanska uppgifterna har de svenska utsläppen ökat i samma omfattning.

Detta talar för att Sverige måste öka ambitionsnivån i klimatpolitiken. Vänsterpartiet har lagt fram konkreta förslag på hur det skulle kunna göras i vår motion Klimaträttvisa inför klimattoppmötet i Durban och dess efterföljare, MJ407. Miljöministern får gärna låta sig inspireras.

Trots att toppmötet närmar sig med stormsteg är den svenska positionen inför Durban fortfarande oklar. Det är mycket olyckligt. Jag vill därför veta vad miljöministern och regeringen kommer att driva i Durban avseende dessa områden:

Hur kommer miljöministern att agera i Durban för att det ska göras framsteg mot att ta fram ett bindande avtal som ersätter Kyotoprotokollet?

Hur kommer miljöministern att agera för att utvecklingsländerna erbjuds nya och additionella medel till att minska utsläppen och till klimatanpassning?

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att underlätta överföring av ny teknik för smarta klimat- och miljölösningar till utvecklingsländerna?

Kommer miljöministern att agera för att systemet med flexibla mekanismer stramas upp och, i så fall, på vilket sätt?

Miljöministern har i en tidigare interpellationsdebatt (den 27 oktober 2011) meddelat att hon anser att EU bör skärpa sina minskningsmål till 30 procent när det är läge för detta: Avser miljöministern att driva detta krav gentemot EU inför Durban?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-09 Anmäld: 2011-11-09 Svar fördröjt anmält: 2011-11-11 Besvarad: 2011-12-01
Debatt (11 anföranden)