Sveriges ansökan om utsläppsrätter

Interpellation 2011/12:285

av Holm, Jens (V)

den 9 mars

Interpellation

2011/12:285 Sveriges ansökan om utsläppsrätter

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

År 2013 är det dags för den tredje fasen (2013–2020) i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. ETS är EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det går därför inte att nog understryka vikten av ett robust och välfungerande handelssystem. Vänsterpartiets linje har hela tiden varit att antalet utsläppsrätter (EUA) måste minska samt att det måste sättas ett pris på utsläppsrätterna redan från start, genom auktionering.

Sverige har genom Naturvårdsverket lämnat in ansökan om utsläppsrätter inför den tredje handelsperioden. I ansökan begär Sverige att få släppa ut 30,2 miljoner ton för 2013. Detta ska successivt minskas till 24 miljoner ton. I dag släpper svensk industri inom ETS ut knappt 23 miljoner ton. Med den tredje handelsperioden görs vissa ändringar, fjärrvärmeinstallationer kommer exempelvis att inkluderas i handelssystemet. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket motsvarar de nya svenska installationerna ett nettobidrag på ungefär 2 miljoner ton inom handelssystemet. Sverige har dessutom ett krav från EU att minska utsläppen inom handelssystemet med 21 procent jämfört med 2005. Det totala svenska klimatmålet är att minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Utifrån det perspektivet förefaller en ökning med drygt 7 miljoner ton inom EU ETS inte korrelera väl med de svenska klimatmålen.

En ökning av gratistilldelningen med 7 miljoner ton innebär en indirekt subvention på ungefär 500 miljoner kronor till en verksamhet som redan i dag är utbyggd (delvis med offentliga medel) och kommersialiserad.

Till tidningen Miljöaktuellt säger miljöministern den 9 februari:

Att Sverige gynnas i tilldelningen av utsläppsrätter inom EU visar tydligt på fördelarna av att gå före med klimat- och miljöåtgärder. Det visar att det lönar sig att investera i miljövänlig teknik, till exempel att använda biogas istället för vanlig gas.

Det är bra att Sverige ligger långt framme vad det gäller miljövänlig teknik. Men ska det verkligen leda till att vi ska begära 30 procent mer utsläppsrätter än tidigare?

EU:s handelssystem fungerar i dag undermåligt. Priset på utsläppsrätter har rasat ned till, i dagsläget, 8,5 euro per ton. Ska systemet fungera måste priset vara långt mycket högre än så. Inom EU diskuteras att göra vissa nedskärningar i utbudet eftersom det finns ett stort överskott av EUA, genom en så kallad set-aside. Men det kommer knappast att räcka. Fler åtgärder måste på plats för att handelssystemet ska fungera, alternativt att handelssystemet kompletteras med andra kraftfulla styrmedel, exempelvis en europeisk koldioxidskatt.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande frågor till miljöministern:

Är det miljöministerns ställningstagande att det är rimligt att Sverige får en så pass hög gratistilldelning av utsläppsrätter?

Hur kommer miljöministern att verka för att handelssystemet fungerar bättre?

Kommer miljöministern att verka för att kompletterande åtgärder till handelssystemet införs, exempelvis en europeisk koldioxidskatt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-09 Anmäld: 2012-03-12 Svar fördröjt anmält: 2012-03-28 Besvarad: 2012-04-17
Debatt (9 anföranden)