Nationellt förbud mot mikroplast

Interpellation 2015/16:383

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Den 15 januari i år överlämnade Kemikalieinspektionen ett förslag till regeringen angående ett nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter som sköljs av. Det är välkommet att detta område blir belyst ytterligare. Trots att plast förekommer i nästan alla jordens marina miljöer är kunskapsluckorna om dess ursprung och skadeverkningar stora. 

Rapporten väcker däremot många frågor om vägen framåt för svensk lagstiftning. När det gäller till exempel kemikalier, en annan miljöfarlig komponent som är svår att uppfatta med blotta ögat, är EU-lagstiftningen gemensam och harmoniserad. Detta är dels för att undvika handelshinder mellan unionens länder, dels för att gemensamt tackla problemen med dessa miljöfarliga ämnen som rör sig enkelt över landgränser. Ett nationellt förbud mot mikrokorn borde skådas i detta ljus. 

Vidare är det av stor vikt att en eventuell svensk lagstiftning tar fasta på reella problem. Den bransch som skulle omfattas av förslaget att förbjuda mikrokorn i kosmetiska produkter som sköljs av, kosmetikabranschen, har redan i dag tagit flera steg mot en utfasning. Branschföreträdare pekar på att utfasningen kommer vara komplett redan innan lagförslaget föreslås träda i kraft. 

Slutligen skulle det vara intressant att veta hur regeringen ser på lagförslagets effekter på den totala nedskräpningen med plast i marina miljöer. Lejonparten av mikroplaster i havet kommer i dag från större plastfragment som brutits ned, vilket inte adresseras av nuvarande förslag. Denna problematik har också berörts av norska och danska motsvarigheter till svenska Naturvårdsverket, i liknande utredningar. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Hur går ministern och regeringen vidare med förslaget om ett nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter som sköljs av?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-04 Överlämnad: 2016-02-05 Anmäld: 2016-02-09 Sista svarsdatum: 2016-02-29 Svarsdatum: 2016-03-01
Debatt (7 anföranden)