Nationella riktlinjer och epilepsi

Interpellation 2013/14:218

av Vestlund, Börje (S)

den 18 december

Interpellation

2013/14:218 Nationella riktlinjer och epilepsi

av Börje Vestlund (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Jag har tidigare interpellerat socialministern om behovet av nationella riktlinjer för personer med epilepsi. Socialministern hänvisade då till att detta var ett myndighetsbeslut och inte ett beslut för regeringen. Detta är enligt Socialstyrelsen en sanning med modifikation, då Socialstyrelsen menar att regeringen, vad gäller andra diagnoser, direkt har utryckt att behov finns av nationella riktlinjer.

Det glädjande beskedet som vi som har epilepsi fick var att Socialstyrelsen beslutade att göra en utredning om förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för ms och parkinson, men inte för epilepsi. Jag välkomnar detta men blir samtidigt upprörd över att man lämnar den största gruppen med neurologisk funktionsnedsättning utan nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer är ju en garanti för att alla med en viss diagnos ska få en jämlik vård i hela landet. Detta skulle då gälla ms och parkinson, men att man inte behöver några sådana vad gäller epilepsi.

Enligt min uppfattning har därmed en av regeringens myndigheter, direkt underställd socialministern, förvägrat oss personer med epilepsi att få nationella riktlinjer och därmed garanterade en jämlik vård i hela landet.

Jag vill fråga socialministern:

Kommer socialministern med anledning av Socialstyrelsens beslut att inte ta fram nationella riktlinje att vidta några åtgärder?

Om svaret är nej på vilket sätt ska Socialstyrelsen garantera oss med epilepsi en jämlik vård i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-21
Debatt (7 anföranden)