Näringspolitikens utveckling i Jönköpings län

Interpellation 2011/12:362

av Persson, Peter (S)

den 14 maj

Interpellation

2011/12:362 Näringspolitikens utveckling i Jönköpings län

av Peter Persson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jönköpings län präglas av betydande tillverkningsindustri och ett stort engagemang av entreprenörer i små och medelstora företag. Historiskt har framväxten av nya företag och utvecklingen av befintliga skapat förutsättning för befolkningsutveckling och välfärd i länet.

Företagsamheten har fått kapacitet att utvecklas, omstruktureras och förnyas genom skilda konjunktur- och strukturkriser. En av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt är en samlad näringspolitik som fungerar. Utbildad arbetskraft, fungerande kommunikationer, en fungerande bostadsmarkand och social infrastruktur i övrigt är nödvändigt. Om denna del av näringspolitiken avstannar, eller får för lite utrymme, ger det samhällsutvecklingen en negativ effekt.

Jönköpings län är i dag landets femte största län och en strategisk region i Sverige. I Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning som nu remissbehandlas gör man en framtidsutblick utifrån befolkningsprognos som belyser om befolkningen i länet kommer att öka eller minska och därmed vilken trafik som behövs. Enligt denna prognos antas befolkningen i Jönköpings län minska med 5 procent mellan åren 2010 och 2050. Detta motsvarar en minskning med ca 17 000 personer. Denna typ av prognoser är behäftade med stora osäkerheter och kan ibland vara närmast spekulativa. Men det finns en stor sannolikhet att det ändå kan bli en självuppfyllande profetia. Tillväxten sker där satsningar sker. 

Mot bakgrund av denna beskrivning vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder anser statsrådet vara lämpliga att vidta för att Jönköpings län ska fortsätta att vara en tillväxtsregion?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-14 Anmäld: 2012-05-21 Svar fördröjt anmält: 2012-06-04 Besvarad: 2012-06-28
Debatt (7 anföranden)