Kompensation för ökade socialbidragsutgifter

Interpellation 2009/10:350 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 28 april

Interpellation

2009/10:350 Kompensation för ökade socialbidragsutgifter

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Från och med 2011 minskar statsbidragen till kommuner och landsting med 12 miljarder kronor. Det kommer dels att få effekter för kvaliteten i den offentliga verksamheten, dels påverka sysselsättningen negativt.

Detta genomförs trots ett ökat kostnadstryck i kommunerna som bland annat bottnar i ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. I sin tur har det sin orsak i stigande arbetslöshet och hårdare regler inom sjukförsäkringen.

Särskilt tydligt har detta blivit efter den 1 januari i år då det infördes en bortre gräns i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen ersätts då med introduktionskurser inom Arbetsförmedlingen. Det i sin tur har lett till att personer som tidigare haft sjukpenning men på grund av sitt allmäntillstånd inte kunnat använda den nya möjligheten tvingats söka försörjningsstöd. Det finns även en rad fall där personer som slussats från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen fått sänkt ersättning på sådant sätt att de tvingas vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd.

Kostnaderna för försörjningsstöd i kommunerna ökar. Mellan 2008 och 2009 ökade det med i storleksordningen 20 procent. Allt talar för en ökning även under 2010. Fram till och med mars i år är det en tydlig trend.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kompensera kommunerna för de ökade kostnader för försörjningsstöd som bland annat införandet av den bortre gränsen i sjukförsäkringen innebär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Svar fördröjt anmält: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-28