Hållbara städer och hållbara transporter

Interpellation 2015/16:452

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

När alliansregeringen tillträdde 2006 hade Sverige en av Europas absolut äldsta och mest bränsletörstiga bilparker. Två mandatperioder senare och tack vare effektiva styrmedel såsom miljöbilspremie, nedsatta förmånsvärden för miljöbilar och pris på utsläpp har det skett stora förbättringar. Nu finns det omkring 600 000 miljöanpassade bilar i Sverige, och år 2013 understeg utsläppen från vägtransporterna för första gången 1990 års nivå. Trots dessa stora framsteg står transportsektorn alltjämt för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Därför måste transportsektorn och omställningen av fordonsflottan fortsatt vara en av de främsta nationella prioriteringarna inom klimatpolitiken. 

Bilpooler kan vara ett sätt att minska såväl utsläppen av växthusgaser som trängseln, eftersom medlemskap i en bilpool vanligen leder till att varje bilist kör mindre då det spontana körandet minskar och bilkörningen planeras bättre. Vidare ersätter en bilpoolsbil ett stort antal vanliga bilar. Att underlätta för bilpooler är därför viktigt för miljön och för möjligheten att skapa mer hållbara städer med mindre trängsel. 

Ett hinder för fler bilpooler och för fler bilpoolsplatser är att det saknas en definition av bilpoolsbilar. En bagatell, kan tyckas, men en definition skulle ge kommunerna möjlighet att peka ut parkeringsplatser avsedda bara för bilpooler och skicka en viktig signal om att skapa en hållbar stadsmiljö. Regeringen måste därför skyndsamt lägga fram förslag om en lagstadgad definition. 

Viktigt för att minska bilismens utsläpp och för att påskynda omställningen av fordonsflottan är att ge kommunerna rätt att använda ekonomiska styrmedel. Många kommuner arbetar mycket aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser och för att bidra till omställningen av fordonsflottan. Ett hinder för fler miljöbilar är att lagen inte tillåter kommuner att ta ut differentierade parkeringsavgifter. Slopade eller lägre parkeringsavgifter för miljöbilar skulle vara ett kraftfullt incitament för att få fler att köra miljösmart. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till statsrådet Johansson:

  1. Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till en lagstadgad definition för bilpoolbilar, och när kan ett sådant förslag i så fall förväntas?
  2. Är statsrådet beredd att verka för att kommunerna ska få bättre verktyg, t.ex. i form av en rätt att ta ut utsläppsdifferentierade parkeringsavgifter, för att påskynda omställningen och sänka transportsektorns utsläpp?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-01 Överlämnad: 2016-03-02 Anmäld: 2016-03-03 Svarsdatum: 2016-03-15 Sista svarsdatum: 2016-03-16
Debatt (7 anföranden)