Ett starkare psykologiskt försvar

Interpellation 2015/16:308

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Frågan om att stärka det psykologiska försvaret har varit högt på agendan den senaste tiden. På Rikskonferensen i Sälen nyligen lyftes frågan av flera talare, däribland Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. Moderaterna har tidigare pekat på behovet av att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet. Detta är något som nu även Kristdemokraterna ser nödvändigheten av.

När försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade förslaget i Sälen kunde det tolkas som att han inte är främmande för att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet. Försvarsministern underströk att vilken organisationsform man väljer är mer en praktisk fråga.

Behovet av att stärka den svenska kompetensen när det gäller det psykologiska försvaret har aktualiserats alltmer den senaste tiden i takt med att propagandakrigföringen har blivit allt viktigare. Informationskampanjer för att sprida den egna bilden av en konflikt, men även sprida desinformation om motståndaren, är centrala delar i såväl Ukrainakonflikten som i Isils/Daishs krigföring i Mellanöstern.

Möjligheterna att sprida propaganda och desinformation har också ökat betydligt de senaste åren i takt med teknikutvecklingen och de sociala mediernas ökade betydelse för att förmedla nyheter. Därför måste Sverige samarbeta mer med andra, som Nato, för att stärka det psykologiska försvaret, men även utveckla ett eget psykologiskt försvar. Där lögnen är vapen ska sanningen ses som motmedel.

Det behövs en gedigen genomlysning av hur detta kan ske i Sverige. Detta var också något som försvarsministern pekade på vid Rikskonferensen i Sälen nyligen. Det räcker inte med att bara återuppväcka Styrelsen för psykologiskt försvar som den såg ut 2008, utan det kräver något nytt som svarar mot dagens och framtidens behov.

I dag är ansvaret för det psykologiska försvaret spritt på flera aktörer där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) endast har ett samordningsansvar. Vi moderater har därför föreslagit att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bör få uppdraget att utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet i syfte att bättre kunna hantera påverkanskampanjer, desinformation och propaganda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Hur avser försvarsministern att gå vidare med arbetet att stärka det psykologiska försvaret i Sverige?

Hur ser försvarsministern på förslaget att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-13 Överlämnad: 2016-01-13 Anmäld: 2016-01-14 Svarsdatum: 2016-01-21 Sista svarsdatum: 2016-01-27
Debatt (7 anföranden)