Anslag till studiesocial verksamhet

Interpellation 2008/09:445 av Högman, Berit (s)

av Högman, Berit (s)

den 2 april

Interpellation

2008/09:445 Anslag till studiesocial verksamhet

av Berit Högman (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Kårobligatoriet har inte bara inneburit ett starkt inflytande för studenterna i alla beslutande och beredande organ inom högskolorna utan har också betytt att studentkåren har ansvarat för en omfattande studiesocial verksamhet inom högskolorna.

Nu har regeringen föreslagit att kårobligatoriet ska avskaffas och att högskolorna i fortsättningen ska ansvara för vissa sociala frågor som är kopplade till studiesituationen. Eftersom regeringen inte anvisar några medel till denna verksamhet måste aktiviteterna finansieras genom utbildningsanslaget.

Detta är ett allvarligt bakslag för såväl regionala högskolor som de nya universiteten. Mindre anslag till utbildningen gör dem mindre attraktiva att söka till, vilket leder till en negativ utvecklingsspiral med färre antal platser och mindre anslag. Samtidigt skulle det få allvarliga konsekvenser för många regioner, då högskolor är en viktig motor i den regionala utvecklingen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

1. Har statsrådet undersökt vad denna åtgärd kan få för konsekvenser för de regionala högskolorna och de nya universiteten?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka de regionala högskolorna och de nya universiteten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-02 Anmäld: 2009-04-02 Svar fördröjt anmält: 2009-04-17 Besvarad: 2009-05-05