Kongl. Maj:ts svar å rikssalen

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen.

1

Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag
antagna grundlagsändringar; gifvet Stockholms Slott
ä rikssalen den 12 maj 1894.

Gode Herrar och Svenske Män!

Uti underdånig skrifvelse den 7 sistlidne mars hafven I anmält, att
I, vid företagen pröfning af till slutligt afgörande vid innevarande riksdag
lagligen beredda förslag till ändringar i rikets grundlagar, för Eder del
godkänt och antagit följande förslag, nemligen

l:ö)

2:o) om ändring af § 74 regeringsformen;

3:o) om ändring af §§ 6, 13, 15, 16, 22 och 28 riksdagsordningen;

4:o) om ändring af § 25 riksdagsordningen; samt

5:o) om ändring af § 71 riksdagsordningen.

Efter Statsrådets hörande har Jag dessa förslag till pröfning förehaft
och dervid funnit godt att desamma i nåder gilla och antaga.

Jag förblifver Eder, gode Herrar och Svenske Män, med all Kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts

Min Allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF.

Bill. till Riks,1. Prat. 1894. 1 Sami. 1 Afl.