JO1

Framställning / redogörelse 2001/02:JO1

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Polismyndigheten, om än med viss tvekan, förmår hålla takten med inkommande ärenden. Samtidigt är det uppenbart att avarbetningstakten är för långsam. Detta får icke acceptabla konsekvenser för den rättssökande allmänheten. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att rätta till bristerna. Det finns dock en gräns för vad en organi-sation orkar med, särskilt med hänsyn till att Polismyndigheten i vart fall un-der 1998 och 1999, tvingats amortera ett före 1997 upplupet anslagsöverskri-dande, vilket inneburit att återanställningar inte kunnat ske i önskad omfatt-ning. Polismyndighetens ledning har därför inlett en dialog med Riks-polissty-relsen.

Bedömning

Inspektionen den 14-16 juni 2000 vid Polismyndigheten i Hallands län
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 2001-10-30 Bordläggning: 2001-11-01 Hänvisning: 2001-11-02 Motionstid slutar: 2001-11-16