Torsdag den 18 oktober 2018

Föredragningslista 2018/19:9

Föredragningslista

2018/19:9

Torsdagen den 18 oktober 2018

Kl.

12.00

Allmänpolitisk debatt (forts.)

______________________________________________________________________________

1

Allmänpolitisk debatt (forts.)

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM6 Förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet COM(2018) 640

JuU

3

2018/19:FPM7 Översyn av Europeiska systemet för finansiell tillsyn – tillägg om penningtvätt och finansiering av terrorism COM(2018) 646

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Framställning

4

2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar

KU

EU-dokument

5

COM(2018) 631 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 Ett bidrag från Europeiska kommissionen till stats- och regeringschefernas möte i Salzburg den 19–20 september 2018
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2018

JuU

6

COM(2018) 634 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning) Ett bidrag från Europeiska kommissionen till toppmötet i Salzburg den 19–20 september 2018
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2018

SfU

7

COM(2018) 640 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online Ett bidrag från Europeiska kommissionen till toppmötet i Salzburg den 19–20 september 2018
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2018

JuU

_________________________