Tisdag den 23 oktober 2018

Föredragningslista 2018/19:10

Föredragningslista

2018/19:10

Tisdagen den 23 oktober 2018

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 2 oktober

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

3

Tina Acketoft (L)

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2018/19:3 Tisdagen den 16 oktober

KU

5

2018/19:2 Torsdagen den 18 oktober

FöU

Anmälan om faktapromemorior

6

2018/19:FPM8 Meddelande om effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

COM(2018) 647

UU

7

2018/19:FPM10 Förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning COM(2018) 631

JuU

8

2018/19:FPM11 Förordning om europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och nätverket av nationella samordningscentrum COM(2018) 630

FöU

Anmälan om granskningsrapport

9

RiR 2018:26 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 – utformning och genomförande

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:FiU7 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Justitieutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:JuU2 Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

13

Bet. 2018/19:SfU6 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

14

Bet. 2018/19:SfU7 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

1 res. (SD)

15

Bet. 2018/19:SfU8 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

16

COM(2018) 633 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr439/2010 Europeiska kommissionens bidrag till stats- och regeringschefernas informella möte i Salzburg den 19-20 september 2018
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2018

SfU

_________________________