Onsdag den 9 november 2016

Föredragningslista 2016/17:25

Föredragningslista

2016/17:25

Onsdagen den 9 november 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 19 oktober

Avsägelse

2

Leif Jakobsson (S) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

3

Jörgen Hellman (S) som ledamot i krigsdelegationen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

KrU

5

2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

UbU

Skrivelser

6

2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

KU

7

2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige

8

2016/17:3505 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

9

2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

SoU

med anledning av prop. 2016/17:19 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

10

2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

11

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

TU

12

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

TU

13

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD)

TU

14

2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

15

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

TU

med anledning av prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

16

2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

17

2016/17:3519 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

18

2016/17:3521 av Mathias Sundin m.fl. (L)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

19

2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

20

2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016

21

2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

22

2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

23

2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

24

2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

TU

med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

25

2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

26

2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

27

Bet. 2016/17:CU3 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

28

Bet. 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn

2 res. (M, SD, C, L, KD)

29

Bet. 2016/17:CU5 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

3 res. (M, C, KD)

Utrikesutskottets utlåtande

30

Utl. 2016/17:UU6 En integrerad EU-politik för Arktis

Försvarsutskottets utlåtande

31

Utl. 2016/17:FöU2 Gemensam ram för att motverka hybridhot

2 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkande

32

Bet. 2016/17:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

1 res. (SD)

_________________________