Fredag den 15 december 2017

Föredragningslista 2017/18:51

Föredragningslista

2017/18:51

Fredagen den 15 december 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering

Avtackning

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 24 november

Senaste dag för avlämnande av propositioner

2

Tisdagen den 20 mars 2018 föreslås som senaste dag för avlämnande av propositioner som avses bli behandlade under innevarande riksmöte för vilka särskild tidpunkt inte är föreskriven

Avsägelser

3

Lars-Axel Nordell (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

4

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Magnus Oscarsson (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

6

Lars-Axel Nordell (KD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2017:33 Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

8

2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

9

2017/18:3943 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

10

2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

SoU

med anledning av prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

11

2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

12

2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

KU

13

2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

KU

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Finansutskottets utlåtande

15

Utl. 2017/18:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)

Justitieutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:JuU19 Polisens kameraövervakning

1 res. (S, MP, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

18

Bet. 2017/18:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

19

Bet. 2017/18:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

2 res. (M, L)

20

Bet. 2017/18:FiU29 Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1 res. (SD)

23

Avtackning

_________________________