Tobaksskattedirektiven

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM15 KOM (2008) 459 slutlig

KOM (2008) 459 slutlig
FPM_200809__15

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM15

Tobaksskattedirektiven

Finansdepartementet

2008-10-08

Dokumentbeteckning

KOM (2008) 459 slutlig

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobksvaror

Sammanfattning

Kommissionen lämnade den 16 juli 2008 en rapport till rådet och Europaparlamentet angående funktionen av gällande skattestrukturer och skattesatser på tobaksskatteområdet. Med anledning av sin granskning föreslår kommissionen ändringar av gemenskapens nuvarande lagstiftning på tobaksskatteområdet. Det föreslås att ett minsta skattebelopp och en lägsta skattenivå bör fastställas för alla cigaretter som säljs i EU, för att ta itu med hälsoriskerna för alla cigarettklasser. Minimiskatten på cigaretter föreslås höjas för att bidra till minskad tobakskonsumtion under de kommande fem åren. Förslaget ger medlemsstaterna större flexibilitet att tillämpa särskild skatt och att ta ut minimipunktskatt på cigaretter för att uppnå hälsomålen. Vidare föreslås att minimisskatterna och strukturerna för finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter anpassas till skattesatserna och strukturerna för cigaretter för att motverka att cigaretterna ersätts med finskuren tobak. Minimiskatterna på cigarrer, cigariller och röktobak föreslås räknas upp med hänsyn till inflationen under perioden 2003–2007.

Direktivändringsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. För de nya medlemsstater som har beviljats övergångsperioder för att uppfylla gällande minimiskatt på cigaretter, förlängs tidsfristen för införlivande av den höjda minimiskatten på cigaretter med ett eller två år beroende på de för närvarande återstående övergångsperioderna.

Regeringen stöder kommissionens förslag om höjda minimiskatter på tobak och möjligheten att ta ut en högre minimiskatt på samtliga cigaretter.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Enligt artikel 4 i rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter och artikel 4 i rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter ska kommissionen vart fjärde år granska strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror. Denna undersökning förutsätts omfatta även berörda bestämmelser i direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror.

I enlighet med dessa bestämmelser har kommissionen tidigare lämnat rapporter 1995, 1998 och 2001. De två senaste rapporterna åtföljdes av vissa förslag till ändringar i tobaksskattedirektiven.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår ett antal ändringar i gemenskapens nuvarande lagstiftning för att modernisera de befintliga reglerna och garantera lika villkor för företagen. Skyddet av folkhälsan är en nyckelfråga i kommissionens granskning med anledning av att Europeiska gemenskapen den 30 juni 2005 anslöt sig till WHO:s ramkonvention om bekämpning av tobaksmissbruk. Högre minimiskatter på tobak föreslås därför. Kommissionen uppgav i ett yttrande till protokollet beträffande den senaste ändringen av tobaksskattedirektiven, rådets direktiv 2002/10/EG, att den i sin nästa granskningsrapport kommer att se över möjligheten att anpassa punktskattestrukturerna för finskuren röktobak till punktskattestrukturerna för cigaretter. Ett sådant förslag om anpassning lämnas nu.

Beskattning av cigaretter

KOM föreslår att den mest efterfrågade prisklassen på cigaretter (MPPC, Most Popular Price Category) som utgångspunkt för EU:s minimikrav på punktskatter och för att mäta den särskilda punktskattens betydelse inom den totala skattebelastningen ska avskaffas. Utgångspunkten ska i stället vara det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter (WAP, the Weighted Average retail selling Price). Från och med den 1 januari 2010 ska skatten på cigaretter vara minst 57 procent av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset och minst 64 euro per 1000 cigaretter för alla cigaretter. Enligt nuvarande regler gäller det senare kravet endast för cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen. Från och med den 1 januari 2014 ska de nämnda beloppen vara 63 procent respektive 90 euro. För de nya medlemsstater som har beviljats övergångsperioder för att uppfylla gällande minimiskatt på cigaretter, förlängs tidsfristen för införlivande av de nya bestämmelserna med ett eller två år beroende på de för närvarande återstående övergångsperioderna.

Medlemsstater som från och med den 1 januari 2010 tar ut en punktskatt på minst 101 euro per 1000 cigaretter på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset behöver inte uppfylla 57-procentkravet. Från 2014 ska beloppet vara 122 euro. Enligt gällande regler är beloppet 102 euro per 1000 cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen.

Enligt nuvarande direktivbestämmelser ska en styckeskatt och en värderelaterad punktskatt tas ut på cigaretter. Styckeskatten ska enligt dessa regler vara mellan 5 och 55 procent av den totala punktskatten på cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen. Det föreslås nu att möjligheten att ta ut styckeskatt på cigaretter ökas. Styckeskatten föreslås kunna vara mellan 10 och 75 procent av den totala punktskatten på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter. Vidare föreslås en möjlighet att ta ut en högre minimiskatt på samtliga cigaretter än enligt gällande regler. Detta genom att nuvarande restriktion om att en minimiskatt på cigaretter inte får vara högre än skatten på cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen slopas.

Vidare föreslås en viss justering av gällande cigarettdefinitionen med anledning av nya produkter på EU-marknaden.

Beskattning av finskuren röktobak för rullning av cigaretter

I överensstämmelse med strukturen på minimiskatterna för cigaretter föreslås att det införs ett obligatoriskt minimibelopp och ett värderelaterat minimikrav för finskuren tobak för rullning av cigaretter. Kommissionen föreslår att beskattningen av finskuren röktobak för rullning av cigaretter ska närma sig cigarettbeskattningen och att minimiskatten på sådan tobak ska vara cirka 2/3 av minimiskatten på cigaretter. Från och med den 1 januari 2010 ska skatten på finskuren röktobak därför vara minst 38 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter och minst 43 euro per kg. Från och med den 1 januari 2014 ska beloppen vara 42 procent respektive 60 euro. Enligt gällande regler ska skatten vara minst 36 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller minst 32 euro per kg.

Beskattning av cigarrer, cigariller och piptobak

Kommissionen föreslår att minimiskatten på cigarrer och cigariller ska räknas upp med inflationen under perioden 2003–2007. Skatten ska från och med den 1 januari 2010 vara minst 5 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 12 euro per 1000 styck eller per kg. Enligt nuvarande regler gäller 5 procent respektive 11 euro per 1000 styck eller per kg. Minimiskatten på röktobak (piptobak) ska från och med den 1 januari 2010 vara minst 20 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 22 euro per kg. Enligt nuvarande regler gäller 20 procent respektive 20 euro per kg.

Vidare föreslås att definitionen av cigarrer och cigariller ändras så att den endast omfattar traditionella produkter. På detta sätt säkerställs en enhetlig beskattning av dessa produkter och begränsas tillämpningen av den lägre minimiskatten till traditionella cigarrer och cigariller.

Definitionen av röktobak föreslås anpassas för att i högre grad skilja mellan piptobak och finskuren tobak för rullning av cigaretter och för att undvika olämplig beskattning. Det föreslås att snittbredden för piptobak ökas från nuvarande 1 mm till 1,5 mm.

Övrigt

I artikel 4 i direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG fastställs att kommissionen regelbundet ska granska strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning. För att göra denna granskning behöver kommissionen uppgifter om kvantiteterna av och priserna på tobaksvaror som släppts för konsumtion i medlemsstaterna. För att säkerställa insamling av dessa uppgifter från samtliga medlemsstater föreslås nya regler som ålägger medlemsstaterna att till kommissionen inkomma med sådan information.

Direktivändringsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Bestämmelserna i tobaksskattedirektiven har i svensk lagstiftning införlivats i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt. De föreslagna direktivändringarna kräver vissa ändringar i denna lagstiftning.

Sverige uppfyller inte 57-procentkravet avseende cigarettbeskattningen i gällande tobaksskattedirektiv men uppfyller undantagsbestämmelsen om beloppet 102 euro per 1000 cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen. Sverige kommer inte heller enligt direktivförslaget att uppfylla 57-procentkravet men uppfyller kravet i den föreslagna undantagsregeln. I övrigt uppfyller Sverige de höjda minimiskatter på tobaksvaror som kommissionen föreslår.

Sedan den 1 mars 2003 tas en minimiskatt ut på s.k. lågpriscigaretter i Sverige. Minimiskatten är 100 procent av skatten på cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen. Enligt gällande direktivbestämmelser får minimiskatten på cigaretter inte vara högre än skatten på cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen. Kommissionens förslag ger en formell möjlighet att införa en minimiskatt som är högre än nuvarande minimiskatt.

I Sverige tas skatten på all röktobak ut med ett belopp per kg. Om förslaget om att skatten på finskuren röktobak för rullning av cigaretter ska vara minst ett belopp i procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter och minst ett belopp i euro per kg måste den nationella lagstiftningen, liksom vad gäller för cigaretter, innehålla bestämmelser om att tillverkare och importörer ska lämna uppgift om detaljhandelspriserna på sådan tobak till regeringen vis Skatteverket. Enligt gällande direktiv behöver medlemsstaterna endast uppfylla ett av kraven.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Sverige uppfyller redan idag de föreslagna minimikraven på punktskattenivåer för samtliga tobaksprodukter. Kommissionens förslag innebär därför inga budgetära konsekvenser för Sverige eftersom vi har möjligheten att behålla nuvarande skattesystem för samtliga tobaksprodukter.

En ökning av det genomsnittliga priset på tobak i Europa kan däremot sannolikt leda till en viss ökning av punktskatteintäkterna i Sverige. Detta på grund av minskad privatinförsel.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stöder kommissionens förslag om höjda minimiskatter på tobak och möjligheten att ta ut en högre minimiskatt på samtliga cigaretter. Regeringen anser att beskattningsreglerna för cigaretter borde förenklas mer. Hänvisningen till den mest sålda prisklassen på cigaretter borde slopas och medlemsstaterna borde ges möjlighet att endast ta ut en styckeskatt på cigaretter. Att införa det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset i stället för den mest sålda prisklassen förenklar inte beskattningen av cigaretter. Att införa ett krav på att även skatten på finskuren röktobak för rullning av cigaretter ska vara minst en viss procent av detaljhandelspriset komplicerar beskattningsreglerna även för denna tobaksprodukt.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

De nya medlemsstaterna kommer troligen att ha problem med de föreslagna höjningarna av minimiskatterna, särskilt vad gäller cigaretterna. Dessa medlemsstater har övergångsperioder för att komma upp till minimiskattenivåerna i tobaksskattedirektiven, särskilt på cigaretter. De sista övergångsperioderna löper ut den 31 december 2009.

Tobaksskattefrågan har hög prioritet för många medlemsstater.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte yttrat sig över förslaget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Kommissionens förslag är för närvarande ute på remiss. Remisstiden går ut den 17 oktober 2008.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 93 i fördraget, enhälligt beslut. Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén ska höras.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Förslaget omfattas av gemenskapens och medlemsstaternas delade behörighet. Därför är subsidiaritetsprincipen tillämplig.

Även om förekomsten av EU:s nuvarande minimiskattesatser begränsar skillnaderna i de nationella punktskattesatserna för tobaksvaror har detta inte varit tillräckligt för att förhindra att det fortfarande förekommer betydande skillnader, trots att medlemsstaterna ägnat allt mer uppmärksamhet åt att uppnå hälsomålen på detta område. Dessa skillnader leder till omfattande gränshandel och smuggling, vilket skapar snedvridning av konkurrensen på tobaksmarknaden, leder till minskade budgetmedel för de medlemsstater som tillämpar en relativt hög punktskatt och undergräver de hälsopolitiska målen.

Nuvarande bestämmelser har inte lett till minskade skillnader i medlemsstaterna tobaksbeskattning. Därför kan endast en ändring av de gällande direktiven rätta till den situationen.

Förslaget består i synnerhet i att öka minimiskattesatserna för att garantera att den inre marknaden utan skattegränser fungerar korrekt och skydda medlemsstaternas hälsomål. Utöver minimisatserna har medlemsstaterna rätt att fastställa punktskattenivåer som de själva anser lämpliga. Förslaget ger medlemsstaterna större flexibilitet att bestämma punktskattestrukturerna och ta ut minimipunktskatt på cigaretter. Förslaget inskränker sig därför till vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets syften.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Beredningen av ärendet i rådsarbetsgruppen kommer förmodligen att påbörjas under det franska ordförandeskapet. Frågan kommer att prioriteras av det tjeckiska ordförandeskapet. Det är troligt att förslaget blir färdigförhandlat under Sveriges ordförandeskap.

4.2 Fackuttryck/termer

MPPC: Most Popular Price Category, mest efterfrågade prisklassen av cigaretter

WAP: the Weighted Average retail selling Price, det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter