Tillägg till roamingförordningen

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM22 KOM(2008) 580 slutlig, KOM(2008) 579 slutlig

KOM(2008) 580 slutlig, KOM(2008) 579 slutlig
FPM_200809__22

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM22

Tillägg till roamingförordningen

Näringsdepartementet

2008-10-30

Dokumentbeteckning

KOM(2008) 580 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

KOM(2008) 579 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om resultaten av översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobilatelefonnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG

Sammanfattning

Kommissionen föreslår att förlänga nuvarande förordning om internationell roaming, dvs. med både grossist- och slutkundsprisreglering för röstsamtal. Kommissionen föreslår vidare prisreglering på både grossist- och slutkundsnivå för SMS och MMS samt grossistprisreglering för dataroaming. Slutligen föreslår kommissionen att roamingkunder ska få sätta pristak för dataroaming och att särskilda informationskrav införs för dessa tjänster.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Efter att kommissionen länge framfört till teleoperatörerna att prissättningen för internationell roaming varit oskäligt hög presenterade den ett förslag till förordning 2006 vilket antogs året efter.1 Denna förordning som hädanefter kommer att kallas ”roamingförordningen” inför pristak för internationell roaming (fortsättningsvis endast ”roaming”) för mobila rösttelefonisamtal. Pristaken gäller såväl de avgifter som operatörerna får ta ut på grossistnivå som de avgifter som operatörerna tar ut av slutkunden, den sk. ”eurotaxan”. Dessutom åläggs operatörerna att informera kunder om roamingpriser vid utlandsresor. Post- och telestyrelsen är tillsynsansvarig för förordningen.

Roamingförordningen gäller i tre år, dvs. t.o.m. juni 2010. Under 2008 har kommissionen gjort en utvärdering av hur förordningen fungerat vilken sammanfattas i KOM(2008)579.

Utvärderingen bygger bl.a. på en allmän remissrunda utförd under sommaren 2008, samt data som ERG, European Regulator’s Group, har tagit fram. Den visar att priserna för röstroamingsamtal har sjunkit med i genomsnitt 36,4 % för utgående samtal och 42,9% för inkommande samtal jämfört med de priser som gällde i början av 2007.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår nu att förlänga förordningen till 2013 samt att utöka regleringen till att gälla även gälla SMS och MMS samt att införa ett grossistpristak och informationskrav för dataroaming. De satta prisnivåerna ska minskas successivt enligt fastställt schema.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förordningen blir direkt giltig som svensk lag och förväntas inte medföra några ytterligare regeländringar.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Enligt kommissionens konsekvensanalys dras marknaden för internationell röstroaming fortfarande med samma slags strukturella problem som före regleringen och det råder ingen nämnvärd konkurrens på denna marknad.

För SMS-roamingtjänster har priserna fram till april 2008 inte rört sig nämnvärt varken på grossist- eller slutkundstnivå. Konsekvensanalysen visar, precis som för röstroaming, att konsumenterna inte väljer operatör efter hur deras roamingtariffer ser ut. De kostnader som operatörerna tar ut för SMS är inte befogade mot bakgrund av den faktiska kostnaden för denna tjänst och det finns inte tillräckligt konkurrenstryck för att ge operatörerna incitament att sänka priserna.

När det gäller dataroaming har analysen visat viss rörlighet vad gäller priserna under det senaste året. Snittpriserna skiljer sig dock åt mellan medlemsländerna och vissa länder har fortfarande väldigt höga prisnivåer och riskerar att orsaka överraskande höga räkningar för användning av mobilt Internet utomlands. Kommissionen konstaterar även här att prisnivåerna både på grossist- och detaljistnivå är omotiverat höga, särskilt som att det är svårt att styra trafiken till de nät som erbjuder den fördelaktigaste taxan. När det gäller datatrafik menar dock kommissionen att det finns vissa alternativ för slutkunder. Istället för att använda sitt hemmaabonnemang kan konsumenten utomlands t.ex. använda sk. ”hot spots” eller andra sorters nätverk som gör att de inte drabbas av roamingkostnader. Detta ser kommissionen som anledning till att inget slutkundspriser för dataroaming inte behöver regleras.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Oskäligt höga roamingavgifter är ett konsumentproblem som påverkar många användare. Sverige är därför positivt till att kommissionen tar initiativ till att motverka sådana.

Sverige förordar i första hand en reglering på grossistnivå, både för internationell roaming av rösttelefonisamtal, för SMS, MMS och datatrafik. Det är av dock av största vikt att lägre priser på grossistnivå även får genomslag i slutkundsledet.

Åtgärder på slutkundsnivå bör övervägas endast om prisregleringen i grossistledet inte får genomslag i slutkundsledet. Erfarenheterna från marknaden för internationell roaming på röstsamtal indikerar att någon priskonkurrens på slutkundsnivå inte uppstått trots att grossistpriserna varit föremål för reglering. Detta, tillsammans med den mycket ovanliga struktur som finns på just marknaden för internationell roaming, gör att åtgärder på slutkundsnivå bör kunna övervägas i detta undantagsfall.

Sverige kan också stödja ökade informationskrav och en möjlighet för konsument att själv sätta en övre gräns för hur mycket han eller hon kan tänka sig att spendera på sådana tjänster.

Sverige stödjer även införandet av ett pristak på grossistnivå för dataroamingtjänster.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Huvudprinciperna i kommissionens förslag stöds av det stora flertalet medlemsländer.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Parlamentet var positivt till den första roamingregleringen, men har inte tagit ställning till nu liggande ändringsförslag.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget är inte remitterat, men svenska operatörer har i olika sammanhang framfört att de stödjer en prisreglering, om än helst bara på grossistnivå.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 95 och sambeslutande med Europaparlamentet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionens motivering påverkar utbudet av mobila roamingtjänster alla medlemsstater och en harmoniserad ansats för att hantera frågan är nödvändig för att tillförsäkra att abonnenternas intresse tas tillvara på ett konsekvent sätt i alla medlemsstater. Medlemsstaterna kan inte på egen hand uppnå den utökning av skyddet för konsumenterna som förslaget syftar till. Vidare innebär förslaget förändringar av den gällande förordningen EG 717/2007 och av direktivet 2002/21/EG, och detta kan endast göras på gemenskapsnivå.

Kommissionens bedömning delas av regeringen.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget har redan börjat diskuteras i rådsarbetsgruppen för telekommunikation och informationssamhällets tjänster under det franska ordförandeskapet.

4.2 Fackuttryck/termer

Roaming: Förhållandet att en mobiloperatörs abonnenter kan utnyttja en annan mobiloperatörs nät.

Roamingavgift: Den avgift som operatör A tar ut av operatör B för att B:s kunder får utnyttja A:s nät.

SMS: Short Message Service, en tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.

MMS: Multimedia Messaging Service, en vidareutveckling av SMS som tillåter användarna att även skicka t.ex. digitala bilder, musik och videosekvenser.


[1]

Europaparlamentets och rådets förordning 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefoninät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21