Grönbok om mobil hälsa

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM86

KOM (2014) 219

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2013/14:FPM86

Grönbok om mobil hälsa 2013/14:FPM86

Socialdepartementet

2014-05-15

Dokumentbeteckning

KOM (2014) 219

Grönbok om mobil hälsa ("m-hälsa")

Sammanfattning

I grönboken belyser kommissionen potentialen i användningen av m- hälsotjänster för patientfokuserad hälso- och sjukvård och för att stödja förebyggande insatser, tidig upptäckt och förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet. Grönboken belyser också marknadspotentialen för m-hälsa. Grönboken innehåller frågeställningar som syftar till att belysa intressenternas syn på olika aspekter när det gäller utvecklingen av m-hälsolösningar. Regeringen välkomnar samråd med berörda parter om befintliga hinder och frågor som rör m-hälsa för att identifiera vägen framåt för bättre utnyttjande av potentialen i m- hälsolösningar.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

I kommissionens handlingsplan för e-hälsa 2012-2020: Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet aviserade kommissionen framtagandet av en grönbok om mobil hälsa och applikationer för hälsa och välbefinnande under 2014. Kommissionen presenterade den 10 april 2014 en grönbok om mobil hälsa (m-hälsa).

1.2Förslagets innehåll

I grönboken belyser kommissionen potentialen i användningen av m- hälsotjänster. Kommissionen lyfter fram att sjukvårdssystemen i Europa står inför nya utmaningar mot bakgrund av den åldrande befolkningen och ett ökat tryck på hälso- och sjukvårdens budgetar. I detta sammanhang kan m-

hälsa utgöra ett verktyg för att hantera dessa utmaningar genom att bidra till en mer patientfokuserad hälso- och sjukvård och att stödja förebyggande insatser, tidig upptäckt och förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet.

Grönboken belyser också marknadspotentialen för m-hälsa. Kommissionen framhåller att m-hälsa under de senaste åren har vuxit fram som ett kompletterande sätt att leverera sjukvård på. Utvecklingen av nya företag och marknader bygger på ökad uppkoppling mot internet och den breda spridningen av smarta telefoner och surfplattor.

Grönboken innehåller frågeställningar som syftar till att belysa intressenternas syn på olika aspekter när det gäller utvecklingen av m- hälsolösningar exempelvis när det gäller dataskydd, patientsäkerhet, öppenhet kring information och skadeståndsansvar kopplat till användningen.

Eftersom hälso- och sjukvård är nationell eller regional kompetens, fokuserar den i linje med subsidiaritetsprincipen på gränsöverskridande EU- övergripande frågor och eventuella samordningsåtgärder på EU-nivå som skulle kunna bidra till utökning av m-hälsa i Europa.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Grönboken innehåller inte några rättsligt bindande förslag.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Grönboken har ingen direkt påverkan på statens finansiella åtaganden.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen verkar för att patienter och medborgare ska få elektronisk tillgång till sin vårdinformation och verktyg som underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen hälsoutveckling. Regeringen noterar att kommissionen tagit fram en grönbok om m-hälsa och välkomnar genomförandet av ett brett samråd med berörda parter om befintliga hinder och frågor som rör m-hälsa för att identifiera vägen framåt för bättre utnyttjande av potentialen i m-hälsolösningar.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Grönboken har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt då grönboken inte innehåller några lagstiftningsförslag.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt då grönboken inte innehåller några lagstiftningsförslag.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Berörda parter anmodas att besvara kommissionens frågor senast den 3 juli 2014. Som en uppföljning till grönboken och på grundval av inkomna svar, kommer kommissionen att meddela möjliga nästa steg under 2015.

Regeringen avser att konsultera berörda svenska instanser i behandlingen av grönboken.

4.2Fackuttryck/termer

Mobil hälsa (m-hälsa) omfattar enligt Världshälsoorganisationen medicinsk praxis och åtgärder för folkhälsa som stöds av olika typer av mobila och trådlösa enheter, t.ex. mobiltelefoner och utrustning för patientövervakning.