Grön handlingsplan för små och medelstora företag

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105

KOM (2014) 440

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2013/14:FPM105

Grön handlingsplan för små och 2013/14:FPM105
medelstora företag  
Näringsdepartementet  
2014-08-18  

Dokumentbeteckning

KOM (2014) 440

Grön handlingsplan för små och medelstora företag Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 2 juli 2014 ett meddelande om en grön handlingsplan för små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter.

Meddelandet innehåller en beskrivning av hur kunskaper om och implementerandet av resurseffektivitet och grönt entreprenörskap ska öka hos små och medelstora företag. Beskrivningen och åtgärdsförslagen omfattar kunskapsinsatser, nätverk och sektorssamarbeten på såväl europeisk som nationell nivå. Syftet är att utveckla och förbättra den affärspotential som finns i denna sektor genom att förbättra resurseffektiviteten i europeiska små och medelstora företag; att stödja grönt entreprenörskap; att bidra till att små och medelstora företag bättre utnyttjar möjligheterna i en grönare värdekedja, samt att underlätta tillgång till marknader för gröna små och medelstora företag.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

I tillväxtstrategin Europa 2020 betonar vikten av att EU måste bli en hållbar ekonomi och sätta höga mål för klimat-, resurs- och energieffektivitet. Small Business Act (SBA) trycker på att EU och medlemsländerna ska stödja små

och medelstora företag i att möta miljöutmaningarna genom att vända dessa till affärsmöjligheter. Den nu presenterade handlingsplanen ger EU, i partnerskap med medlemsländerna, en klar riktning och ramverk att förhålla sig till och implementera frågor som rör hur små och medelstora företag kan bidra till en hållbar ekonomi och möta och vända klimatutmaningar till affärsmöjligheter. En annan viktig målsättning är att bidra till stärkt konkurrenskraft och grön tillväxt.

Grön handlingsplan för små och medelstora företag bygger på Handlingsplanen för miljöinnovation (Eco-Innovation Action Plan). I denna finns riktlinjer för ekoinnovation, ramverk och finansiering, samt inkluderar handfasta verktyg och modeller riktade till små och medelstora företag.

Meddelandet fokuserar på att samverka och synkronisera befintliga program och ramverk som rör ”gröna” initiativ på en europeisk nivå. De flesta medlemsländer har utpekade aktörer och instrument som ska arbeta med dessa frågor, inte minst avseende det regionala arbetet.

Tillsammans med Initiativ för grön sysselsättning och meddelandet Möjligheter till resurseffektivitet i byggsektorn och meddelandet om Cirkulär ekonomi, utgör Grön handlingsplan för små och medelstora företag ett ramverk för att öka resurseffektiviteten och en grönare tillväxt.

1.2Förslagets innehåll

Handlingsplanen verkar för att öka och sprida kunskap om grönt entreprenörskap hos små och medelstora företag. Dels med syfte för att minska produktionskostnader och öka kunskaper om investeringar i kostnadseffektiv resurseffektivitet, dels för att utveckla den potential som finns i denna sektor.

Enligt handlingsplanen står EU för ungefär en tredjedel av världsmarknaden för miljöteknikbranschen. Denna världsmarknad växer med ungefär 5 procent om året och den förväntas ha tredubblats till 2030 vilket innebär stora möjligheter för EU-företag. Det är dock inte lika många små och medelstora företag som säljer sin gröna teknik, produkter eller tjänster till länder utanför EU, då närmare 87 procent av dessa enbart säljer på sina nationella marknader.

Eftersom det ofta behövs specialistkunskaper och nätverk är det många gånger svårt för små och medelstora företag att utveckla, ta till sig och dela med sig av kunskap om resurseffektivitet och en grönare värdekedja. Därför är det viktigt att skapa mötesplatser och kontaktytor där utvecklingen av grönt entreprenörskap påverkas positivt. Exempelvis innebär mötesplatser med närhet till kunskapsinstitutioner, tillgång till utbildad arbetskraft och kontakter med näringslivet att samarbeten mellan olika sektorer underlättas och uppkomsten av miljöinnovativa kluster stimuleras.

Grön handlingsplan för små och medelstora företag innehåller följande prioriteringar:

1)förbättra resurseffektiviteten i europeiska små och medelstora företag

2)stödja grönt entreprenörskap

3)utnyttja möjligheter i grönare värdekedjor

4)underlätta tillgången till marknader för gröna små och medelstora företag

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet bedöms inte ha några direkta effekter på svensk lagstiftning.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet förväntas inte medföra några nationella budgetära konsekvenser. Handlingsplanens fokus ligger på åtgärder på EU-nivå som behöver granskas separat i det fall att konkreta lagförslag presenteras. Mot bakgrund av Sveriges budgetrestriktiva hållning ska Sverige agera för att ekonomiska konsekvenser begränsas både för statens budget och EU- budgeten.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om Grön handlingsplan för små och medelstora företag.

Regeringen stödjer det ökade fokus som finns på grön tillväxt genom investeringar i miljöinnovationer, grön teknologi, produkter, processer, förnybar energi m.m.

Regeringen stödjer kommissionens förslag att öka stöd och information till små och medelstora företag om resurseffektivitet.

Regeringen anser att det är viktigt att uppmuntra till innovationsupphandling och andra innovationsfrämjande styrmedel för att stärka gröna små och medelstora företags roll i värdekedjan, då majoriteten av företag inom EU satsar mindre än 10 % av sina totala investeringar i innovationer på miljöinnovationer.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemstaternas ståndpunkter är ännu inte kända

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller lagstiftningsförslag.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller lagstiftningsförslag

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Handlingsplanen och åtgärdsförlagen som presenterats i meddelandet behandlas återkommande i olika rådskonstellationer beroende på inom vilket program de kommer att hanteras.

4.2Fackuttryck/termer

Grön värdekedja: Termen syftar till bättre och effektivare resursanvändning inom produktion genom bättre avfallshantering, avfallsminskning, omvandling av eget och andras avfall, till nya produkter, material och tjänster. En grönare värdekedja (i likhet med kretsloppsekonomi) innebär att produkters mervärde hålls kvar så länge som möjligt och att avfallsgenerering undviks. Resurser som är inneslutna i produkter används på nytt när produkten når slutet på sin livscykel, vilket medför ytterligare värde.