Förslag om normalskattesats (mervärdesskattedirektivet)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM40 KOM (2017) 783

KOM (2017) 783

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2017/18:FPM40

Förslag om normalskattesats 2017/18:FPM40
(mervärdesskattedirektivet)  
Finansdepartementet  
2018-01-15  

Dokumentbeteckning

KOM (2017) 783

Förslagt till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

Sammanfattning

Kommissionen föreslår en ändring i mervärdesskattedirektivet. Ändringen innebär att bestämmelsen enligt vilken medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats på lägst 15 procent görs permanent.

Regeringen har inget att invända mot kommissionens förslag.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Avskaffandet av de fiskala gränserna mellan medlemsstaterna i slutet av 1992 gjorde det nödvändigt att ompröva det sätt på vilket handeln med varor beskattades i Europeiska gemenskapen. Målet var att varor skulle beskattas i ursprungslandet, vilket fullt ut skulle återspegla tanken på en verklig inre marknad. Eftersom de politiska och tekniska förhållandena inte antogs vara mogna för ett sådant system, antogs en övergångsordning för mervärdesskatt.

Övergångssystemet innehöll krav på regler om mervärdesskattesatser för att undvika snedvridningar av den gränsöverskridande handeln till följd av avskaffandet av de fiskala gränserna. I oktober 1992 kom rådet överens om regler som begränsar medlemsstaternas befogenhet att fastställa mervärdesskattesatser. Medlemsstaterna ålades att tillämpa en normalskattesats för mervärdesskatt på minst 15 procent fram till och med den 31 december 1996.

Miniminivån på 15 procent för normalskattesatsen för mervärdesskatt har sedan dess förlängts sex gånger. För närvarande föreskrivs i artikel 97 i mervärdesskattedirektivet att normalskattesatsen under perioden 1 januari 2016–31 december 2017 inte får vara lägre än 15 procent.

I 2016 års handlingsplan för mervärdesskatt (Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut [KOM(2017)566]) förslog kommissionen att man skulle ersätta det nuvarande övergångssystemet för beskattning av handeln med medlemsstaterna med ett slutligt system som grundar sig på principen om beskattning i destinationslandet för att skapa ett stabilt, gemensamt mervärdesskatteområde i Europa. Samtidigt har reglerna gällande tjänster sedan 2010 gradvis ändrats så att de nu beskattas i destinationslandet.

Kommissionen har tidigare lämnat det första förslaget om införande av ett slutligt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna.

Även om ett slutligt mervärdesskattesystem grundat på principen om beskattning i destinationslandet skulle göra det möjligt att ge medlemsstaterna större flexibilitet avseende mervärdesskattesatserna gör kommissionen bedömningen att en miniminivå för normalskattesatsen bör behållas i ett sådant slutligt mervärdesskattesystem. Kommissionen anser därför att bestämmelsen om normalskattesatsen bör göras permanent

Förslaget presenterades av kommissionen den 19 december 2017.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår en ändring av artikel 97 i mervärdesskattedirektivet. Ändringen innebär att bestämmelsen enligt vilken medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats på lägst 15 procent görs permanent. Denna bestämmelse har tidigare varit tidsbegränsad.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) tillämpas en normalskattesats på 25 procent. Förslaget påverkar således inte de svenska reglerna eftersom Sverige redan tillämpar en normalskattesats på lägst 15 procent.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser eftersom det inte medför några ändringar i svensk rätt.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen har inget att invända mot kommissionens förslag

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden för att harmonisera mervärdesskatteområdet är artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 113 ska rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av bl.a. omsättningsskatter för att säkerställa att den inre marknaden fungerar.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Medlemsstaterna kan inte på egen hand uppnå målen med förslaget i tillräckligt stor utsträckning, eftersom bestämmelser om mervärdesskattesatser fastställs i mervärdesskattedirektivet och endast kan ändras eller förlängas genom en EU-rättsakt. Medlemsstaternas lagstiftning får inte avvika från de harmoniserade bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. Förslaget är således förenligt med subsidiaritetsprincipen. Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen, eftersom det upprätthåller den nuvarande situationen, där medlemsstaterna tillämpar en normalskattesats för mervärdesskatt som inte får vara lägre än 15 procent.

Regeringen delar kommissionens uppfattning.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Den fortsatta behandlingen av förslaget är inte känd.

4.2Fackuttryck / termer