Förordning om ankomst- och avgångstider på gemenskapens flygplatser (Slotsförordningen)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM100 KOM (2009) 121 slutlig

KOM (2009) 121 slutlig
FPM_200809__100

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM100

Förordning om ankomst- och avgångstider på gemenskapens flygplatser (Slotsförordningen)

Näringsdepartementet

2009-03-25

Dokumentbeteckning

KOM (2009) 121 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr. 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser

Sammanfattning

Rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider (s.k. slots) vid gemenskapens flygplatser har som syfte att säkerställa att kapaciteten vid överbelastade flygplatser utnyttjas effektivt och fördelas på ett rättvist, icke-diskriminerande och öppet sätt. Enligt förordningen är flygbolag berättigade till att få samma ankomst- och avgångstider under efterföljande tidtabellsperiod som de var berättigade till under motsvarande föregående tidtabellsperiod. Denna s.k. hävdvunna rättighet gäller under förutsättning att flygbolaget i fråga utnyttjat slottiden under minst 80 % av tidtabellsperioden.

Förslaget innebär att flygbolag ges rättighet att använda de slots under sommartrafiken 2010 som de är berättigade till under föregående motsvarande tidtabellsperiod (dvs. sommartrafiken 2009), oavsett utnyttjandegrad.

Kommissionens ändringsförslag är föranlett av den globala finanskrisen som slår hårt mot flygbolagen vilka tvingats till drastiska neddragningar i trafiken. Detta utgör, enligt kommissionen, extraordinära omständigheter som medför negativa konsekvenser för flygbolagen.

Regeringen ställer sig preliminärt avvisande till kommissionens förslag bl.a. eftersom detta är tveksamt ur konkurrenssynpunkt.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Den globala finanskrisen slår hårt mot flygbolagen och dessa har tvingats till mycket kraftiga neddragningar i trafiken. Enligt Eurocontrol minskade trafiken i december 2008 med 7% jämfört med året innan. Eurocontrol bedömer att trafikminskningen under 2009 kommer att uppgå till knappt 5%. Även lågkostnadsbolagen har nu dragits med i den nedåtgående spiralen. Mer än 80% av de europeiska flygplatserna har i januari 2009 erfarit en reducering av passagerartrafiken med 8-10% och av frakten med 25-30%. Situationen är, enligt kommissionen, extraordinär och mot den bakgrunden måste lättnader snabbt införas på så sätt att flygbolagen inte ska riskera att förlora sina slottider om dessa inte utnyttjas.

1.2 Förslagets innehåll

Den föreslagna artikeln innebär att de oberoende samordnarna (på de överbelastade flygplatserna) ska godta att flygbolag är berättigade att få samma ankomst- och avgångstider under sommartrafiken 2010 som de enligt förordningen är berättigade till under sommartrafiken 2009.

Om kommissionen finner att situationen kräver det kan man, genom kommittologiförfarande, besluta om samma förfarande beträffande vintertrafiken 2010/11 (i förhållande till motsvarande tidtabellsperiod 2009/10).

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. Kommissionens förslag innebär ett tidsbegränsat undantag avseende utnyttjandereglerna (dvs. kravet att erhållna slots ska utnyttjas till minst 80 % för att kunna behållas nästkommande motsvarande tidtabellsperiod) i nuvarande slotsförordning.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga statsfinansiella konsekvenser. Kommissionen har inte gjort någon konsekvensanalys. Förslaget bedöms ge sämre konkurrensförutsättningar och därmed högre priser.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig avvisande till kommissionens förslag.

Fördelningen av och tillgången till attraktiva slottider är en avgörande förutsättning för en väl fungerande konkurrens som i sin tur skapar den dynamik som är så viktig för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig flygmarknad i Europa. Den största invändningen mot förslaget om undantag från fördelningsprinciperna är att det inte främjar marknadsdynamiken. Undantaget skulle främst gynna de flygbolag som idag innehar de mest attraktiva ankomst- och avgångstiderna och samtidigt missgynna andra, ofta mindre och eventuellt mer lönsamma, bolag då dessa skulle hindras från att utnyttja de slottider som friställs. Den globala krisen och det minskade resandet torde ha drabbat alla aktörer i branschen, oavsett storlek. Det finns alltså en viktig konkurrensaspekt i frågeställningen som i högsta grad bör diskuteras och värderas.

Frågan är dessutom om kommissionens åtgärd är befogad i sig och om den på ett tillräckligt sätt balanserar olika intressen, tex. mellan flygplatser och flygbolag. Genom att inte införa ett undantag kan unionen indirekt premiera aktörer inom flyget som har en långsiktigt och finansiellt hållbar flygverksamhet eftersom dessa aktörer kommer att kunna dra nytta av de attraktiva slottider som kan komma att frigöras.

Regeringen menar att det är av avgörande betydelse att det skapas lika förutsättningar för en långsiktig och hållbar flygbransch vilket bl.a. innebär att det är viktigt att inte ge förmåner till vissa aktörer på marknaden. Regeringen ställer sig därför avvisande till kommissionens förslag och menar att ett undantag av denna art inte är ett vare sig lämpligt eller önskvärt ingrepp på luftfartsmarknaden.

Det kan konstateras att kapacitetssituationen på aktuella svenska flygplatser f.n. inte är akut och att ett undantag inte skulle ge nämnvärda konsekvenser vid dessa flygplatser. Detta samt det faktum att undantaget föreslås begränsas i tid bör beaktas vid slutligt ställningstagande till förslaget.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Initialt har några medlemsstater uttryckt sympati för kommissionens förslag. Ingen har hittills sagt sig motsätta sig förslaget.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Ej kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Transportstyrelsen anser att det inte är principiellt lämpligt eller önskvärt att ändra spelreglerna på luftfartsmarknaden.

AEA, inklusive SAS samt Svenska Flygföretagens Riksförbund (SFR) stödjer förslaget.

ACI stödjer inte förslaget så som det ser ut nu och anför bl.a. att förslaget hämmar konkurrensen på marknaden. Vad gäller LFV så delar man ACI:s hållning men konstaterar också att undantaget inte kommer att få någon nämnvärd påverkan på Stockholm/Arlanda eftersom kapacitetsläget är hanterligt. Däremot menar LFV att kommissionens hantering av frågan är bristfällig eftersom flygplatssidan inte konsulterats.

Lågkostnadsbolagen har kritiserat förslaget då man anser att detta ensidigt gynnar de flygbolag som har tillgång till de mest attraktiva slottiderna på överbelastade flygplatser, dvs. företrädesvis de äldre etablerade flygbolagen.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Fördragets artikel 80.2 samt, såvitt avser beslutsförfarande, artikel 251. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet i medbeslutande med EP.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Förslaget bedöms som tveksamt ur proportionalitets- och subsidiaritetssynpunkt.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Sannolikt kommer frågan att ges prioritet under den kvarvarande perioden av det tjeckiska ordförandeskapet våren 2009. En snabb process kan förutses.

4.2 Fackuttryck/termer

Eurocontrol – Den europeiska organisationen för flygsäkerhet. Sverige är medlem sedan 1994.

AEA – Association of European Airlines. Branschorganisation för de europeiska flygbolagen.

ACI – Airports Council International. Internationell branschorganisation för flygplatserna.