Förlängd tidsperiod för normalskattesatsen (mervärdesskattedirektivet)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646

KOM(2015) 646

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2015/16:FPM32

Förlängd tidsperiod för 2015/16:FPM32
normalskattesatsen  
(mervärdesskattedirektivet)  
Finansdepartementet  
2016-01-11  

Dokumentbeteckning

KOM(2015) 646

Förslag till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

Sammanfattning

Kommissionen föreslår en ändring i mervärdesskattedirektivet. Ändringen innebär att den tidsperiod under vilken medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats på lägst 15 procent förlängs ytterligare två år. Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017 får medlemsstaterna inte tillämpa en lägre normalskattesats än 15 procent.

Regeringen har inget att invända mot regeringens förslag.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Som ett led i att skapa en inre marknad lade kommissionen fram förslag om inrättande av ett slutligt system för skatteharmonisering. Avsikten var att de föreslagna ändringarna skulle träda i kraft den 1 januari 1993. När det stod klart att kommissionens förslag inte skulle kunna antas före den 1 januari 1993 beslutade rådet att införa en övergångsordning. När det gällde skattesatserna på mervärdesskatteområdet antogs rådets direktiv 92/77/EEG av den 19 oktober 1992 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG. Enligt det direktivet fick inte normalskattesatsen under perioden 1 januari 1993 till 31 december 1996 vara lägre än 15 procent. Efter det har tidsperioden förlängts

flera gånger och den nuvarande tidsperioden löper ut den 31 december 2015. Enligt artikel 97 i mervärdesskattedirektivet får normalskattesatsen under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2015 inte var lägre än 15 procent.

Kommissionen har för avsikt att under 2016 offentliggöra en handlingsplan för ett enkelt, effektivt och bedrägerisäkert slutligt system för mervärdesskatt. Handlingsplanen ska fastställa inriktningen på det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet och kommer bl.a. innehålla en översyn av mervärdesskattesatserna. Mot den bakgrunden och i avvaktan på beslut om det slutliga mervärdesskattesystemet anser kommissionen att det är lämpligt att behålla bestämmelsen om att normalskattesatsen inte får vara lägre än 15 procent i ytterligare två år.

Förslaget presenterades av kommissionen den 14 december 2015.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår en ändring av artikel 97 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Ändringen innebär att den tidsperiod under vilken medlemsstaterna ska tillämpa en normalskattesats på lägst 15 procent förlängs ytterligare två år. Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017 får medlemsstaterna inte tillämpa en lägre normalskattesats än 15 procent.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) tillämpas en normalskattesats på 25 procent. Förslaget påverkar således inte de svenska reglerna eftersom Sverige redan tillämpar en normalskattesats på lägst 15 procent.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser eftersom det inte medför några ändringar i svensk rätt.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen har inget att invända mot kommissionens förslag.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden för att harmonisera mervärdesskatteområdet är artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 113 ska rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av bl.a. omsättningsskatter för att säkerställa att den inre marknaden fungerar.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Medlemsstaterna kan inte på egen hand uppnå målen med förslaget i tillräckligt stor utsträckning, eftersom bestämmelser om mervärdesskattesatser fastställs i mervärdesskattedirektivet och endast kan ändras eller förlängas genom en EU-rättsakt. Medlemsstaternas lagstiftning får inte avvika från de harmoniserade bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

Regeringen delar kommissionens uppfattning.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Den fortsatta behandlingen av förslaget är inte känd.

4.2Fackuttryck/termer

_