Protokoll sammanträde 2018/19:22

EU-nämndens dokument 2018/19:22

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-03-08

TID

09.00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 1 mars 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

§ 3

Dokument på bordet

-Draft conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Ekonomiska och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida